Geopend maandag t/m zaterdag van 08:00 uur tot 17:00 uur

Betalingsvoorwaarden Ordentall

Algemene bepalingen

 1. Deze betalingsvoorwaarden gelden voor de tandheelkundige zorg en de consulten halitose die worden verleend door Ordentall. De betalingsvoorwaarden worden u voor uw eerste bezoek aan de kliniek toegestuurd. Ook zijn de betalingsvoorwaarden te vinden op onze website www.Ordentall.nl of kunnen ze op uw verzoek aan u worden overhandigd.
 2. In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.
 3. De kosten van tandheelkundige behandeling worden gedeclareerd overeenkomstig de geldende tarievenlijst, zoals deze is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (verder: NZa). Techniekkosten worden apart in rekening gebracht.
 4. Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 2 werkdagen van tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt de afspraak niet, of niet op tijd af, dan kan Ordentall de gereserveerde tijd in rekening brengen indien in deze tijd geen andere declarabele werkzaamheden konden worden verricht. Als de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening wordt gebracht, zal dit een naar redelijkheid vast te stellen percentage (0-100%) van het bedrag van de voorgenomen behandeling betreffen.
 5. Voorafgaand aan iedere uitgebreide, ingrijpende behandeling wordt, voor zover dat mogelijk is, de patiënt duidelijk, en desgevraagd schriftelijk, geïnformeerd over de behandeling (aard, doel, gevolgen, risico’s, eventuele alternatieven en vooruitzichten), het begrote honorarium en het begrote bedrag aan techniekkosten. De patiënt wordt eveneens geïnformeerd in het geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15%, anders dan ten gevolge van een tussentijdse wijziging van de tarieven door de NZa.
 6. Eventuele vragen over de factuur dient de patiënt binnen 8 dagen na de factuurdatum tot Ordentall te richten. Voor onafhankelijk advies en voorlichting op tandheelkundig terrein kan de patiënt desgewenst contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), tel. 0900 202 5012 (betaald servicenummer).
 7. De kosten van de behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd dat hij de kosten voldoet.
 8. Kinderen en jeugdige patiënten tot 18 jaar die hiervoor verzekerd zijn krijgen de behandeling door hun verzekering meestal volledig vergoed. Voor medisch gecompromitteerde en gehandicapten patiënten is het in een aantal gevallen mogelijk volledige vergoeding van de behandeling bij de verzekeraar aan te vragen.
 9. Na een eerste onderzoek bij Ordentall ontvangt de patiënt een begroting van de te verwachten behandelingskosten. In de omschrijving van de behandeling maakt Ordentall gebruik van de prestatiecodes van de NZa. Aan de hand van deze codes kan de patiënt in zijn verzekeringspolis terugvinden welk deel van de behandeling door uw verzekeraar wordt vergoed. Afhankelijk van de verzekeringspolis en de verzekeringsmaatschappij kan het te vergoeden deel aanzienlijk variëren.

Betalingswijze, betalingstermijn en sancties

 1. De patiënt ontvangt voor of na iedere behandeling een factuur die voorafgaand of direct na de behandeling per pin of contant aan de balie moet worden betaald. Na betaling ontvangt de patiënt een bewijs van betaling. De factuur kan de patiënt eventueel indienen bij een verzekeraar.
 2. De volgende behandelingen en producten dienen altijd direct aan de balie te worden voldaan en worden nooit op rekening uitgevoerd:
  1. Intake consult
  2. Herbeoordelingsconsult, evaluatieconsult en eventuele tussentijdse consulten bij de parodontoloog, implantoloog of een van de tandartsen
  3. Parodontale nazorg behandelingen bij de mondhygiëniste of preventie-assistente
  4. Röntgenfoto’s die gemaakt worden tijdens nazorgbehandelingen bij de mondhygiëniste of tijdens een consult bij de parodontoloog, implantoloog of bij een van de tandartsen
  5. Bacteriologisch onderzoek
  6. Mondhygiëne artikelen
 3. Indien betaling op rekening is overeengekomen, dient de factuur binnen 8 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Deze termijn geldt ook indien de patiënt de factuur door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan Ordentall laat betalen. Indien de patiënt niet binnen 8 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
 4. Indien de patiënt niet binnen 8 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan, berekend over de periode van verzuim. De patiënt ontvangt een betalingsherinnering.
 5. Indien de patiënt niet binnen 8 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is Ordentall gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten.
 6. Indien Ordentall een tweede en eventuele daaropvolgende betalingsherinnering stuurt, wordt aan de patiënt per betalingsherinnering € 3,50 aan kosten in rekening gebracht.
 7. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op basis van de Wet Incasso Kosten, met een minimum van € 40,- (exclusief BTW). Indien kan worden aangetoond dat er hogere kosten zijn gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren om volledige betaling buiten rechte te verkrijgen, komen ook deze voor rekening van de patiënt.
 8. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 9. Bij betalingsachterstand is Ordentall gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te  verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
 10. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Ordentall instemt met opschorting van de betalingsverplichting.
 11. De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij Ordentall verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.

Aansprakelijkheid

 
 1. Iedere aansprakelijkheid van Ordentall en haar behandelaars is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten
  beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de in totaal door Ordentall in rekening gebrachte kosten en tarief.

Overige bepalingen

 1. De rechtsverhouding tussen Ordentall en de patiënt is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse instantie in de vestigingsplaats van Ordentall.
 2. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 3. Ordentall is steeds gerechtigd deze betalingsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst met Ordentall.

 

Laatste wijziging: Rotterdam, 1 juli 2023

Maak een afspraak

Het maken van een afspraak kan via één van de onderstaande manieren

Bereikbaar maandag t/m zaterdag tussen 08:00 en 17:00 uur

Direct

Vul uw nummer in en wij bellen u.
Alleen tijdens kantooruren en afhankelijk van drukte bij de balie

Maak een afspraak bij Ordentall Clinics