Geopend maandag t/m zaterdag van 08:00 uur tot 17:00 uur

Hoe wordt het tarief bepaald?

Naar aanleiding van het onderzoek dat we uitgevoerd hebben, stellen wij een diagnose. Wij gaan met u in gesprek om te kijken wat uw wensen en mogelijkheden zijn. Op basis van de de diagnose bespreken we samen met u de mogelijke behandelopties en stellen we een zorgplan op. Hieruit volgt een voorlopig of definitief behandelplan met het bijbehorende behandeltraject, een kostenbegroting en een tijdspad, rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden.

Tandheelkundige behandelingen bestaan vaak uit verschillende facetten. Hetgeen betekent dat een behandelplan meestal bestaat uit meerdere van onderstaand genoemde tarieven en codes. Wij raden u aan om op basis van het behandelplan en de begroting vooraf advies in te winnen bij uw zorgverzekeraar over welke kosten wel of niet vergoed worden. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Wij helpen u graag verder.

Tarieven

De tarieven en prestaties voor tandheelkundige zorg zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze tarieven zijn geldig voor het jaar 2024. 

a.

Diagnostisch onderzoek

De verrichtingen in dit hoofdstuk (C002 en C003) zijn inclusief:

 • het meten en vastleggen van de DPSI-score;
 • het geven van voorlichting, aanwijzingen en adviezen over preventief gedrag en/of preventieve maatregelen, voor zover deze niet meer dan vijf minuten in beslag nemen;
 • het uitvoeren van binnen de verrichtingenlijst niet anders te declareren kleine verrichting(en);
 • het verwijzen naar een andere zorgverlener.

C002 en C003 kunnen niet in rekening worden gebracht in het kader van consulten orthodontie. Hiervoor dienen de prestaties en tarieven uit de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg in rekening te worden gebracht.

C001

Consult ten behoeve van een intake

Het eerste consult met een voor de zorgaanbieder nieuwe patiënt, niet zijnde een verwezen patiënt. Eenmaal te declareren per zorgaanbieder bij een (gedeeltelijk) betande patiënt met blijvende tanden en kiezen.

€ 53,50
C002

Periodieke controle

Ook te berekenen bij intakeconsult van asielzoekers (uitsluitend voor RMA-verzekerden in de Centrale Opvang).

€ 26,75
C003

Probleemgericht consult

Uitsluitend te berekenen:

 • indien het consult plaatsvindt op initiatief van de patiënt naar aanleiding van een klacht of vraag;
 • als vervolgconsult naar aanleiding van een eerdere vraag of probleem niet zijnde een periodieke controle.

In dezelfde zitting mag geen andere declarabele verrichting plaatsvinden, met uitzondering van röntgenonderzoek, verdoving en/of de toeslagen voor mondzorg aan huis en avond-, weekend- en nachtbehandeling (C020, C021).

€ 26,75
C014

Pocketregistratie

 • Het exploratief sonderen van de pocketdiepte rondom alle aanwezige tanden en kiezen;
 • Het vastleggen van de pockets dieper dan 3 mm;
 • Het vastleggen van de locaties met bloedingsneiging na sonderen.
€ 42,24
C015

Parodontiumregistratie

Pocketregistratie (zie C014) met tevens:

 • meting van sondeerdiepte en/of aanhechtingsverlies en vastleggen van gegevens;
 • het vastleggen van de beweeglijkheid (mobiliteit) van de tanden en kiezen;
 • het vastleggen van de doorgankelijkheid van de wortelsplitsingen (furcaties);
 • het bespreken van de gezondheid van het tandvlees met de patiënt.
€ 84,48
 
b.

Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

Voor uitgebreid functie-onderzoek kaakgewricht zie hoofdstuk IX.

Voor uitgebreid tandvleesonderzoek zie hoofdstuk XII.

Voor uitgebreid onderzoek implantologie zie hoofdstuk XIII.

C010

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

De aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen is uitsluitend in rekening te brengen als er na het stellen van routinevragen nog meer medische informatie nodig is over een patiënt. Inclusief bespreking met de patiënt en zo nodig overleg met zorgaanbieder zijnde huisarts of specialist.

€ 26,75
C012

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt

Onderzoek en vervolgens het opstellen en bespreken van het behandelplan met de patiënt.

Inclusief:

 • het consult;
 • het afnemen van eventuele vragenlijst(en);
 • bespreken van de behandelmogelijkheden tijdens het consult;
 • het opstellen van het behandelplan;
 • en het maken van de bijbehorende begroting(en).

Exclusief:

 • röntgen-, microbieel of enzymatisch onderzoek.

In sommige gevallen is het mogelijk dat later aanvullend onderzoek nodig is op specifieke deelgebieden, zoals tandvlees, kaak- en kauwstelsel of implantologie.

Niet te berekenen in combinatie met C002 of C003 in dezelfde zitting. Voor second opinion in het kader van orthodontie geldt een afwijkende tariefcode (zie Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg).

€ 126,72
C013*

Studiemodellen

Afdruk van boven- en onderkaak. Deze prestatie kan gedeclareerd worden:

– voor het maken van studiemodellen t.b.v. het behandelplan;

– voor het nemen van (digitale) afdrukken voor een gebitsmodel om de progressie van slijtage nu of in de toekomst te kunnen vergelijken;

– voor het maken van een gebitsmodel voor het (tijdelijk) overbrengen van de vorm van geplande vullingen of kronen in de mond op nog onbehandelde tanden en kiezen (mock- up).

€ 35,20
G75

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

Per kaak in rekening te brengen.

€ 70,40
 
c.

Toeslagen en diversen

De codes C020 en C021 kunnen enkel als toeslag worden gedeclareerd in combinatie met (een) andere prestatie(s).

C020

Mondzorg aan huis

Exclusief vervoer.

€ 21,12
A30

Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie

Bedoeld voor organisatie van de ingreep onder algehele anesthesie in een erkend ziekenhuis.

€ 56,32
C021

Weekendbehandeling

Van zaterdag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur. Niet in rekening te brengen bij reguliere (niet-incidentele) praktijkwerk tijden. Tevens bedoeld voor algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet.

€ 29,57
C021

Avondbehandeling

Tussen 18.00 en 24.00 uur. Niet in rekening te brengen bij reguliere (niet incidentele) praktijkwerktijden. Kan ook in combinatie met C85 worden gedeclareerd.

€ 29,57
C021

Nachtbehandeling

Tussen 24.00 en 07.00 uur.

€ 29,57

X10

Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

Per opname.

€ 19,71

X11

Beoordelen kleine röntgenfoto

Kan niet door dezelfde mondzorgaanbieder (praktijk) als X10 in rekening worden gebracht.

€ 14,78

X21

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto

Niet voor implantologie in de edentate kaak (zie hiervoor X22).

€ 84,48

X22

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

€ 84,48

X23

Beoordelen kaakoverzichtsfoto

Beoordelen kaakoverzichtsfoto gemaakt middels X21 en X22. Kan niet door dezelfde mondzorgaanbieder (praktijk) als X21 en X22 in rekening worden gebracht.

€ 30,98

X24

Maken en beoordelen schedelfoto

€ 38,02

X34

Beoordelen schedelfoto

Kan niet door dezelfde mondzorgaanbieder (praktijk) als X24 in rekening worden gebracht.

€ 28,16

X25

Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto

Het maken en beoordelen van een meerdimensionale kaakfoto (bijvoorbeeld met een CT-scanner). Deze foto dient uitsluitend te worden genomen indien het maken van een dergelijke opname een meerwaarde heeft ten opzichte van conventionele röntgendiagnostiek.

€ 239,36

X26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

Het beoordelen van de meerdimensionale kaakfoto en het bespreken met de patiënt. Kan niet door dezelfde mondzorgaanbieder (praktijk) als X25 in rekening worden gebracht.

€ 70,40

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten

Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het kleuren van de plaque;

 • het vastleggen van de plaquescore;

 • het geven van voedingsadviezen;

 • het afnemen van een voedingsanamnese;

 • het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s);

 • vastleggen en analyseren van QLF-opnamen in combinatie met het bespreken hiervan met de patiënt of diens ouder(s)/verzorgers(s).

De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke (directe) behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten. Deze prestatie kan in combinatie met C11 worden gedeclareerd, mits de preventieve voorlichting/ instructie meer dan vijf minuten in beslag heeft genomen.

€ 15,78

M02

Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten

De prestatie omvat:

 • het (opnieuw) kleuren van plaque;

 • het (opnieuw) vastleggen van de plaquescore;

 • het bijsturen van de (begeleiders van) de patiënt in eerdere instructies.

De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

€ 15,78

M03

Gebitsreiniging, per vijf minuten

De prestatie omvat:

 • het verwijderen van plaque of tandsteen;

 • het polijsten van tanden, kiezen, implantaten of de prothese.

De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

€ 15,78

M05

Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit

De prestatie omvat:

 • het beslijpen of toegankelijk maken (slicen) van het gaatje in een element (caviteit);

 • het behandelen van het carieuze dentine (tandbeen) met cariësconserverende middelen;

 • het aanbrengen van een beschermlaag;

 • het fluorideren van het melkelement;

 • het vastleggen en monitoren van de cariëslaesie.

Deze prestatie is bedoeld als preventieve maatregel, ter voorkoming van verdere voortschrijding van het carieuze proces (gaatje). Deze prestatie is inclusief de communicatie met of voorlichting van de ouders/verzorgers.

Hiertoe worden gerekend Non-Restorative Cavity Treatment (NRCT, zie richtlijn mondzorg jeugd) en Ultra Conservative Treatment (UCT, hierbij wordt gebruik gemaakt van handinstrumenten om een cariëslaesie te openen).

€ 31,68

M32 */**

Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek

Deze prestatie omvat:

 • het nemen van een eenvoudig plaque- of speekselmonster;

 • het interpreteren van de bacteriologische of enzymatische gegevens.

Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de test in de praktijk in aanwezigheid van de patiënt wordt uitgevoerd.

€ 21,12

M30

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

Per element. Behandeling van gevoelige tandhalzen of het preventief toedienen van een medicament zoals fluoride- of chloor-hexidineproducten/preparaten.

Bedoeld voor het behandelen van maximaal 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine. Indien er meer dan 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine worden behandeld, is M40 aangewezen. Deze prestatie is niet bedoeld voor het gebruik van cariësdetector, retractiekoord/gel, of bloeding stelpende materialen.

€ 7,04

M40

Fluoridebehandeling

Per kaak. Inclusief polijsten. Ook bedoeld voor het behandelen van meer dan 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine. Indien er 5 elementen of minder dan 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine worden behandeld, is M30 aangewezen.

€ 17,60

M61*

Mondbeschermer

Afdrukken en plaatsing. Inclusief een eventueel benodigde afdruk van de onderkaak t.b.v. occlusiefixatie. Hieronder vallen ook (individueel) aangemeten mondbeschermers ten behoeve van sportactiviteiten.

€ 31,68

M80*

Behandeling van witte vlekken, eerste element

Per element. Behandeling van fluorose of cariogene plekjes met behulp van micro invasieve infiltratievloeistof. Inclusief etsen en afwerking.

Materiaalkosten voor de invasieve vloeistof kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 61,25

M81*

Behandeling van witte vlekken, volgend element

Per element. Behandeling van fluorose of cariogene plekjes met behulp van micro invasieve infiltratievloeistof. Inclusief etsen en afwerking.

Materiaalkosten voor de invasieve vloeistof kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 33,79

A10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

Niet in rekening te brengen bij chirurgische verrichtingen (Hoofdstuk X, H-codes).

Geleidings- en/of infiltratieverdoving wordt in de onderkaak per blok gedeclareerd. In de bovenkaak wordt per twee naast elkaar liggende elementen gedeclareerd, waarbij de mediaanlijn als scheiding optreedt. In de onderkaak (front) wordt per twee naast elkaar liggende elementen gedeclareerd (cuspidaat – cuspidaat).

Intraligamentaire, intraossale of intrapulpaire verdoving is per element declarabel.

€ 17,60

A15

Oppervlakte verdoving

Alleen in rekening te brengen indien niet gevolgd door A10.

€ 9,15

A20

Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie

Als tandheelkundige behandelingen onder algehele anesthesie (verdoving) of sedatie worden uitgevoerd, maakt de mondzorgaanbieder hiervoor aanvullende kosten (bijvoorbeeld de inhuur van een anesthesioloog die de patiënt door middel van algehele anesthesie onder verdoving brengt). Met deze prestatie kunnen die kosten in rekening worden gebracht. De prestatie is inclusief het geven van voorlichting aan de patiënt over de (beperkte noodzaak tot) algehele anesthesie of sedatie, de bespreking van de risico’s, de bespreking van kindvriendelijke innovaties ter beperking van de behandelduur en het uitvoeren van het noodzakelijke medische onderzoek.

De tandheelkundige behandeling zelf kan niet in rekening worden gebracht met de prestatie verdoving door middel van algehele anesthesie of sedatie (A20); hiervoor dienen de uitgevoerde prestaties uit deze prestatielijst in rekening te worden gebracht.

Prestatie A20 kan alleen voor sedatie in rekening worden gebracht indien wordt voldaan aan de richtlijn sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer.

kostprijs

B10

Introductie roesje (lachgassedatie)

Prestatie waarin uitleg wordt gegeven over toepassing van lachgassedatie. Eenmalig per behandeling in rekening te brengen.

€ 35,20

B11

Toediening roesje (lachgassedatie)

Per zitting in rekening te brengen.

€ 35,20

B12

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

Per zitting in rekening te brengen.

€ 44,48

V71

Eénvlaksvulling amalgaam

Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.

€ 29,57

V72

Tweevlaksvulling amalgaam

Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.

€ 47,17

V73

Drievlaksvulling amalgaam

Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.

€ 61,25

V74

Meervlaksvulling amalgaam

Vulling waarbij ten minste één knobbel in de restauratie is opgenomen en drie of meer vlakken zijn betrokken. Inclusief eventuele onderlaag.

€ 89,41

V81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 43,65

V82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 61,25

V83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 75,33

V84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer

Vulling waarbij ten minste één knobbel in de restauratie is opgenomen en drie of meer vlakken zijn betrokken. Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 99,97

V91

Eénvlaksvulling composiet

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 56,32

V92

Tweevlaksvulling composiet

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 73,92

V93

Drievlaksvulling composiet

Hieronder valt ook de hoekopbouw (klasse IV) in front. Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 88,00

V94

Meervlaksvulling composiet

Vulling waarbij ten minste één knobbel in de restauratie is opgenomen en drie of meer vlakken zijn betrokken. Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 112,64

V15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)

Directe labiale veneering: veneering van het labiale vlak door middel van composiet of confectie kunststofschildje in één zitting, inclusief etsen (voor indirecte labiale veneering, zie R78 en R79).

€ 84,48

V30

Fissuurlak eerste element (sealen)

Aanbrengen fissuurlak op element ter voorkoming van cariës.

Inclusief etsen.

€ 31,68

V35

Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)

Aanbrengen fissuurlak op volgend element ter voorkoming van cariës. In dezelfde zitting als V30. Inclusief etsen.

€ 17,60

V40

Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

Per element. Polijsten van amalgaam vullingen slechts in rekening te brengen bij nog niet eerder gepolijste vullingen.

€ 7,04

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

Ongeacht het aantal elementen per aangebrachte cofferdam (lapje).

€ 14,08

V70*

Parapulpaire stift

Tarief ook van toepassing bij parodontale regeneratietechnieken.

Stiften kunnen tegen kostprijs als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 13,30

V80*

Wortelkanaalstift

Stiften kunnen tegen kostprijs als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 40,83

V85*

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

Stiften kunnen tegen kostprijs als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 26,75

De verrichtingen uit het hoofdstuk VII zijn exclusief:

 • verdoving;
 • röntgenologische verrichtingen;
 • verrichtingen die noodzakelijk zijn ter voorbereiding van de wortelkanaalbehandeling;
 • kosten bijzondere materialen, zoals MTA;
 • definitieve restauratie;
 • isolatie d.m.v. rubberdam.

Ten behoeve van de diagnostiek van wortelkanaalbehandelingen wordt de Dutch Endodontic Treatment Index (DETI)-score gebruikt, en waar nodig gevolgd door invulling van de Classificatie Endodontische Behandeling (CEB), conform de Richtlijn endodontische diagnostiek en behandeling.

Bij een CEB Klasse II of III wortelkanaalbehandeling kunnen naast het maximumtarief van de wortelkanaalbehandeling in rekening worden gebracht:

 • de daarvoor geldende toeslagen uit hoofdstuk E (prestaties E51 tot en met E57);
 • de daartoe geëigende codes bij een voorbehandeling bij isolatie door middel van rubberdam;
 • de geëigende codes uit hoofdstuk XII wanneer parodontale voorbehandeling nodig is wegens endo-parodontale problematiek.
 
a.Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

 • Onderzoek naar de oorzaak van de klacht;
 • vaststellen van de DETI-score;
 • invullen Classificatie Endodontische Behandeling;
 • bespreken endodontisch behandelplan; en
 • indien van toepassing: beslissen over verwijzing naar een andere zorgaanbieder en eventueel opstellen verwijsbrief.

Alleen in rekening te brengen bij DETI-B. Niet in combinatie met code E01, E77 en E78 in rekening te brengen.

€ 49,28
E03

Consult na tandheelkundig ongeval

Uitgebreid consult volgens Richtlijn Dentaal Trauma, niet in combinatie met E01 en E02 in rekening te brengen.

€ 38,72
 
b.Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60*

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

Totale of partiële pulpotomie: het verwijderen van het beschadigde en geïnfecteerde tandweefsel, het controleren van de bloeding en het aanbrengen van een hermetisch afsluitend restauratiemateriaal.

De materiaalkosten van Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 56,32
 
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

Bij eenmalig gebruik per behandeling te berekenen. Alleen in combinatie met de codes E13, E14, E16, E17, E54, E61, E77, U25 en U35 in rekening te brengen.

€ 58,12
E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

Het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement.

€ 126,72
E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

Het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement.

€ 183,04
E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

Het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement.

€ 239,36
E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

Het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement.

€ 295,68
E85

Elektronische lengtebepaling

Per element in rekening te brengen.

€ 17,60
E19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

Indien de behandeling niet in één zitting wordt voltooid mag E19 in rekening worden gebracht. Dit omvat tevens het weer verwijderen van de desinfectans en het controleren van de preparatielengtes en referentiepunten in de volgende zitting. Inclusief aanbrengen en/of verwijderen tijdelijke restauratie. Niet te declareren in combinatie met de codes E61, E62, E63, E77 en E78.

€ 21,12
E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

Per melkelement met bijvoorbeeld calciumhydroxide.

€ 56,32
 

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.

E51

Verwijderen van kroon of brug

Het verwijderen van een kroon of brug voorafgaande aan het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling met als doel het behoud van de bestaande kroon of brug. Hieronder valt niet het doorslijpen van de kroon of brug. Per element in rekening te brengen.

€ 42,24
E52

Moeilijke wortelkanaalopening

Toeslag die in rekening mag worden gebracht bij een moeilijke wortelkanaalopening veroorzaakt door aanwezigheid van:

 • gegoten, goudporseleinen of keramische vulling;
 • gegoten stiftopbouw;
 • composietopbouw in de tandholte (pulpakamer);
 • extreme inclinatie (>30°);
 • zeer beperkte mondopening (<30 mm).
€ 35,20
E53

Verwijderen van wortelstift

Het verwijderen van een wortelstift van metaal, koolstofvezel, glasvezel of keramiek die in het kanaal is gecementeerd met een definitief bevestigingscement. Per kanaal.

€ 49,28
E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

Revisie van een in een eerder stadium voltooide wortelkanaalbehandeling. Per kanaal.

€ 35,20
E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

In rekening te brengen bij kanalen die niet zichtbaar zijn op röntgenfoto en onmogelijk om in eerste instantie met een vijl # 10 te penetreren. Per kanaal.

€ 35,20
E56*

Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel

Behandeling afgebroken door vorige of verwijzende zorgaanbieder bijvoorbeeld in verband met:

 • gecalcificeerde kanalen;
 • ledges;
 • afgebroken instrumenten;
 • apicale transportatie;
 • perforatie;
 • interne benadering voor het behandelen cervicale resorptie.

Per kanaal in rekening te brengen.

De materiaalkosten van Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 49,28
E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

Per element. Van toepassing bij:

 • C- of S- vorm;
 • Dens in dente;
 • Dilaceratie;
 • Interne resorptie met perforatie;
 • Taurodontie.
€ 35,20
 
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

Het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren en het aanbrengen van calciumhydroxide.

€ 98,56
E62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

Het opnieuw openen van de tandholte (pulpakamer), controleren van een apicale barrière, irrigeren en het verversen van calciumhydroxide.

€ 63,36
E63*

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

Per element. Het aanbrengen van een apicale barrière met behulp van MTA of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal, inclusief extraradiculaire matrijs van bijv. calciumsulfaat. E63 kan als toeslag gedeclareerd worden bij prestaties E13 t/m E17.

De materiaalkosten van Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 52,80
E64

Afsluiting van open wortelpunt

Obturatie van element met apexificatie: door het vullen met gutta-percha en cement.

€ 56,32
 
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

Alleen in rekening te brengen in spoedeisende gevallen tijdens waarneming. Hieronder wordt verstaan: openen tandholte (pulpakamer), extirpatie, toegankelijk maken van kanalen voor irrigatie, irrigeren en het insluiten van calciumhydroxide (inclusief tijdelijke afsluiting).

€ 70,40
E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

Alleen in rekening te brengen in spoedeisende gevallen tijdens waarneming. Hieronder wordt verstaan: openen tandholte (pulpakamer), extirpatie, toegankelijk maken van kanalen voor irrigatie, irrigeren en het insluiten van calciumhydroxide (inclusief tijdelijke afsluiting).

€ 35,20
 
Bleken
E90

Inwendig bleken, eerste zitting

Het verwijderen van vulmateriaal uit de tandholte (pulpakamer) en het coronale deel van het wortelkanaal, het aanbrengen een lekvrije onderlaag en het insluiten van bleekmateriaal. Per element in rekening te brengen.

€ 56,32
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 21,12
E97*

Uitwendig bleken per kaak

Afdrukken, plaatsen bleekhoes en gebruiksinstructie. Ongeacht het aantal elementen per kaak.

€ 88,00
 
Behandeling trauma-element
E40

Directe pulpa-overkapping

Alleen geïndiceerd bij trauma-elementen met een pulpa-expositie in niet-geïnfecteerd dentine waarbij op de dag van het trauma een hermetisch afsluitende restauratie kan worden aangebracht.

€ 35,20
E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

Repositie geluxeerd element: het manueel of met behulp van extractietang reponeren van een geluxeerd element.

€ 14,08
E43*

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

Het aanbrengen van een fixatiespalk van draad en/of composiet (inclusief etsen), per element.

Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht ten behoeve van het herstel en plaatsen van orthodontische retentieapparatuur, hiervoor zijn de F-codes uit de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg aangewezen.

€ 28,16
E44

Verwijderen spalk, per element

Hieronder wordt verstaan het verwijderen van de spalk, wegslijpen composiet en het polijsten van de elementen.

Per element waaraan de spalk is bevestigd in rekening te brengen.

Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht ten behoeve van het verwijderen van orthodontische retentieapparatuur, hiervoor zijn de F-codes uit de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg aangewezen.

€ 7,04
 
Aanbrengen rubberdam
E45

Aanbrengen rubberdam

Inclusief het aanbrengen van een extra barrière in het geval dat er onvoldoende isolatie verkregen kan worden met rubberdam alleen. Ongeacht het aantal elementen per aangebrachte cofferdam (lapje).

€ 13,30
 
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31

Snij-/ hoektand

Het uitvoeren van een flap, het toegankelijk maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie, het verwijderen van ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen. De verrichtingen zijn exclusief het gebruik van de operatiemicroscoop (E86) en het gebruiksklaar maken van de praktijkruimte (E87).

€ 140,80
E32

Premolaar

Het uitvoeren van een flap, het toegankelijk maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie, het verwijderen van ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen. De verrichtingen zijn exclusief het gebruik van de operatiemicroscoop (E86) en het gebruiksklaar maken van de praktijkruimte (E87).

€ 197,12
E33

Molaar

Het uitvoeren van een flap, het toegankelijk maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie, het verwijderen van ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen. De verrichtingen zijn exclusief het gebruik van de operatiemicroscoop (E86) en het gebruiksklaar maken van de praktijkruimte (E87).

€ 253,44
E34*

Aanbrengen retrograde vulling

Het aanbrengen van een retrograde restauratie van een lekvrij materiaal, per kanaal.

€ 28,16
E36*

Het trekken van een element met re-implantatie

Exclusief het eventueel sluiten van de perforatie of het aanbrengen van een retrograde afsluiting en exclusief het aanbrengen van een spalk.

€ 98,56
E37

Kijkoperatie

Diagnostische flap: kijkoperatie ter inspectie van wortelfracturen, perforaties, etc.

€ 84,48
 
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
E88

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

Het aanbrengen van een diepe vulling, al dan niet in combinatie met een wortelstift, om de kanaalingangen af te sluiten en de pulpakamer op te vullen. Hiermee wordt voldoende houvast gecreëerd voor de hierop aan te brengen vulling en wordt de tand of kies versterkt.

€ 70,40
 
Gebruik operatiemicroscoop
E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

Per wortelkanaalbehandeling in rekening te brengen, tenzij er sprake is van verwijzing naar een andere mondzorgaanbieder (praktijk) om de wortelkanaalbehandeling voort te zetten. Deze andere mondzorgaanbieder (praktijk) mag de prestatie ook per wortelkanaalbehandeling in rekening brengen.

€ 95,04
 
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

Het voor chirurgische behandeling van het wortelkanaal gereed maken van de praktijkruimte in verband met de vereiste steriliteit. Uitsluitend in rekening te brengen indien bijzondere en specifieke maatregelen worden toegepast zoals het geheel afdekken van de patiënt of speciale kleding voor de operateur en assistente.

€ 70,40
De in dit hoofdstuk vermelde tarieven zijn, indien van toepassing, inclusief noodvoorziening.
 
a.Inlays en kronen
R08*

Eénvlaks composiet inlay

Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen.

€ 84,48
R09*

Tweevlaks composiet inlay

Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen.

€ 161,92
R10*

Drievlaks composiet inlay

Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen.

€ 211,20
R11*

Eénvlaksinlay

Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening.

€ 126,72
R12*

Tweevlaksinlay

Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening.

€ 197,12
R13*

Drievlaksinlay

Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening.

€ 281,60
R14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

Toeslag voor extra retentie zoals aanvullende hechttechniek of een aangegoten pin bij het plaatsen van indirecte restauraties.

Cementeren van indirect vervaardigde restauratie na toepassing van ten minste drie van de volgende hulpmiddelen: zandstralen met specifieke straalpoeders, silaniseervloeistof, porceleinetsvloeistof, composietcement.

Aangegoten pin zoals bijvoorbeeld pinledge-, pinlay preparatie, per pin.

Deze toeslag kan uitsluitend in rekening worden gebracht bij één van de volgende prestaties: R08 tot en met R13, R24, R34, R32, R33, R60, R61, R71, R74, R75, R78 of R79.

€ 35,20
R24*

Kroon op natuurlijk element

Alleen in rekening te brengen na plaatsing van een definitieve kroon. Het prepareren voor het plaatsen van een kroon die het element geheel of gedeeltelijk bedekt (respectievelijk een totale omslijping en een omslijping van tenminste drie vlakken) en het plaatsen van de kroon. Tot deze prestatie behoort het beslijpen, het afdrukken en maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur, het passen en plaatsen van zowel de noodvoorziening als de kroon en de benodigde tandvleescorrecties. Deze prestatie dient ook in rekening te worden gebracht indien de kroon als brugpijler wordt gebruikt.

€ 309,76
R34*

Kroon op implantaat

Alleen in rekening te brengen na plaatsing van een definitieve kroon. Tot deze prestatie behoort het zo nodig beslijpen, het afdrukken en maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur en het plaatsen van de kroon en het eventueel vullen van het schroefgat. Deze prestatie dient ook in rekening te worden gebracht indien de kroon als brugpijler wordt gebruikt. Voor het plaatsen van de noodvoorziening geldt R80/R85. Voor het plaatsen van een tijdelijke kroon op een immediaat geplaatst implantaat, geldt prestatie J87.

€ 281,60
R29*

Confectiekroon

Bedoeld als definitief geplaatste confectiekroon.

€ 63,36
R31

Opbouw plastisch materiaal

Opbouw plastisch materiaal, inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking. Het aanbrengen van vulmateriaal ten behoeve van een kroon vanaf de zitting van het prepareren tot het plaatsen van de kroon. Extra voor parapulpaire stift of stift in wortelkanaal, zie V70, V80 en V85.

€ 70,40
R32*

Gegoten opbouw, indirecte methode

Inclusief noodvoorziening.

€ 70,40
R33*

Gegoten opbouw, directe methode

Inclusief noodvoorziening.

€ 140,80
 
b.Brugwerk
R40*Eerste brugtussendeel€ 211,20
R45*

Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

Per brugtussendeel. Toeslag bij prestatie R40 indien sprake is van meer dan één brugtussendeel (dummy) in hetzelfde tussendeel. Ook voor implantaatgedragen bruggen.

€ 105,60
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 176,00
R50*

Metalen fixatiekap met afdruk

Ongeacht het aantal kappen per brug.

€ 35,20
R55*

Gipsslot met extra afdruk

Niet in combinatie met R50.

€ 35,20
R60*

Plakbrug zonder preparatie

Eén dummy met bevestiging aan één of twee elementen. Pontic met of zonder metalen retentierooster, aan pijlerelementen bevestigd door middel van composiet/etstechniek, inclusief etsen.

€ 140,80
R61*

Plakbrug met preparatie

Eén dummy met bevestiging aan twee elementen. Pontic met of zonder metalen retentierooster, aan pijlerelementen bevestigd door middel van composiet/etstechniek, inclusief etsen.

€ 211,20
R65

Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

Per brugtussendeel. Toeslag bij prestatie R60 of R61 indien sprake is van meer dan één brugtussendeel (dummy) in hetzelfde tussendeel.

€ 49,28
R66

Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

Toeslag bij prestatie R60 of R61.

€ 28,16
 
c.Restauraties diversen
R67

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

Bedoeld als opbouw t.b.v. kroon- en brugwerk.

De kosten van healing abutments zijn niet in rekening te brengen bij deze prestatie.

€ 30,27
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
Toeslag in rekening te brengen bovenop kroontarief.
€ 77,44
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 77,44
R74*

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

Per kroon of pijlerelement in rekening te brengen.

€ 28,16
R75*Opnieuw vastzetten plakbrug€ 70,40
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 35,20
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 35,20
 
d.

Schildje van keramiek of kunststof

Indirect vervaardigd schildje (facing) van composiet, kunststof of

(glas-)keramiek, bevestigd door middel van composiet/etstechniek inclusief etsen.

R78*

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

Voor directe labiale veneering, zie V15.

Het schildje ofwel facing wordt indirect vervaardigd (in een tandtechnisch laboratorium).

€ 84,48
R79*

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

Inclusief noodvoorziening.

Het schildje ofwel facing wordt indirect vervaardigd (in een tandtechnisch laboratorium).

€ 140,80
 
e.

Temporaire voorzieningen

Alleen in rekening te brengen voor een noodvoorziening die:

 1. geen onderdeel vormt van zelf aangevangen kroon- en brugwerk, of
 2. een semi-permanent karakter heeft, gewoonlijk extern en indirect vervaardigd.
R80*

Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies

Deze prestatie kan alleen gedeclareerd worden:

 • voorafgaand aan een kroon op een natuurlijk element (R24) mits de termijn tussen de R80 en R24 minimaal 2 maanden is;
 • voorafgaand aan een kroon op implantaten (R34).
€ 35,20
R85*Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€ 14,08
R90*

Gedeeltelijk voltooid werk

Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.

Naar gelang het

stadium waarin de

tandheel-kundige

werkzaamheden

verkeren

Op dit hoofdstuk zijn algemene bepalingen van toepassing.

De verrichtingen en tarieven uit hoofdstuk IX zijn exclusief:

 • verdoving;
 • röntgenologische verrichtingen.
 
a.Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)

Onderdeel a van dit hoofdstuk betreft de in rekening te brengen verrichtingen en tarieven voor onderzoek, diagnostiek, behandeling en nazorg van patiënten met niet-dentoalveolaire orofaciale pijn en/of disfunctie (OPD).

Binnen dit onderdeel worden beschouwd:

 1. de diagnostiek/onderzoek bij patiënten met orofaciale pijn en/of disfunctieproblematiek (OPD); en daarnaast
 2. de therapie bij OPD.

Afhankelijk van de mate van complexiteit van de zorgvraag in de context van de individuele patiënt, wordt de therapie aangemerkt als ‘therapie bij niet-complexe OPD’ (OPD A) of ‘therapie bij complexe OPD’ (OPD B). De werkwijze omtrent de diagnostiek en behandeling bij OPD is weergegeven in het stroomschema in de algemene bepalingen.

Eenvoudig onderzoek

Het eenvoudig diagnostisch onderzoek waarmee gestart kan worden bij het melden van een OPD-klacht door een patiënt kan worden gedeclareerd middels prestatie C003. Het stellen van gerichte screeningsvragen is hier onderdeel van.

 
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
G21

Functieonderzoek kauwstelsel

Naar aanleiding van een klacht, suspect voor niet-dentoalveolaire orofaciale pijn en/of disfunctie (OPD).

Onder functieonderzoek kauwstelsel wordt verstaan:

 • het registreren van de klacht;
 • het afnemen van een medische, dentale en psychosociale anamnese;
 • het doen van bewegingsonderzoek (het meten van de maximale bewegingsuitslagen, het rapporteren van pijn (van gewricht of spier), het rapporteren van gewrichtsgeluiden (knappen en/of crepitatie), orthopedische testen, palpatie kauwmusculatuur en kaakgewricht);
 • het schriftelijk vastleggen van de bevindingen;
 • het formuleren van een werkdiagnose.

Deze prestatie is inclusief het geven van uitleg over de mogelijke afwijking aan de patiënt en het vaststellen en bespreken van het behandelplan met de patiënt. Ook inclusief eventuele verwijzing naar een andere zorgaanbieder.

De rechtvaardiging tot het uitvoeren van het functieonderzoek kauwstelsel is aanwezig bij symptomen van orofaciale pijn en/of disfunctie welke niet kunnen worden verklaard op basis van een dentoalveolaire oorsprong en er geen verdenking bestaat op een andere causale medische verklaring.

€ 126,72
G22

Verlengd onderzoek OPD

Het verlengd onderzoek OPD is een multidimensionaal onderzoek ten behoeve van diagnostiek van (mogelijk) complexe orofaciale pijn en/of disfunctie.

Inclusief:

 • Onderzoek naar mogelijke dentoalveolaire oorzaak;
 • Het volledige DC-TMD as1 onderzoek;
 • Het afnemen en beoordelen van de volledige DC-TMD as2 vragenlijsten of daaraan equivalente vragenlijsten;
 • Indien nodig overleg met de huisarts, medisch specialist of andere voor de OPD relevante zorgverlener;
 • Het formuleren en bespreken van de diagnose en bepaling van beleid met patiënt.

Op basis van de aard van de OPD wordt bovenstaand onderzoek uitgebreid met een of meer modules:

 • Onderzoek cervicogene pijn;
 • Onderzoek neurogene pijn;
 • Onderzoek hoofdpijn.

Rechtvaardiging tot het uitvoeren van het Verlengd Onderzoek OPD is aanwezig wanneer er sprake is van orofaciale pijn en/of disfunctie en er op basis van het functieonderzoek kauwstelsel geen adequate werkdiagnose en/of behandelplan kan worden geformuleerd of op basis van evaluatie/herbeoordeling na therapie OPD A.

Na het uitvoeren van het Verlengd onderzoek OPD wordt de zorgzwaarte en het te volgen beleid bepaald: therapie OPD A (niet complex); therapie OPD B (complex). Indien de oorzaak of behandeling buiten het domein van de gnathologie vallen volgt in overleg met de huisarts doorverwijzing naar de 2e lijn.

€ 253,44
G23

Spieractiviteitsmeting en registratie

Aanvullend onderzoek na het Verlengd onderzoek OPD met gebruikmaking van specifieke apparatuur.

€ 112,64
 
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41

Consult OPD-therapie A (niet-complex)

Therapie bij niet-complexe OPD, per zitting. OPD therapie valt onder de noemer ‘niet-complex ‘ (OPD A) wanneer het functieonderzoek kauwstelsel volstaat om een werkdiagnose en behandelplan te formuleren.

Deze prestatie omvat counceling en begeleiding van de OPD A.

Indien van toepassing omvat deze prestatie ook:

 • het aanleren van oefeningen en automassage;
 • controle en correctie van een stabilisatieopbeetplaat;
 • adviezen betreffende het gebruik van (pijn)medicatie;
 • reponeren bij acute blokkade van het kaakgewricht.

Uitsluitend in rekening te brengen indien voorafgaand het functieonderzoek kauwstelsel (G21) en/of verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden.

€ 73,92
G62*

Stabilisatieopbeetplaat

Uitsluitend in rekening te brengen indien voorafgaand het functieonderzoek kauwstelsel (G21) en/of verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden.

Inclusief:

 • het maken van (digitale) afdrukken;
 • de beetregistratie (ongeacht de methode);
 • het plaatsen van de spalk;
 • kleine correcties;
 • het geven van eenmalige instructie omtrent het gebruik.

Eventueel herhaalde instructies correcties en begeleiding vallen onder het therapieconsult (G41 of G43).

Voor een zogeheten nightguard of thermoplastische drumplaat geldt prestatie G69.

€ 190,08
G68*

Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk

Uitsluitend in rekening te brengen indien voorafgaand het functieonderzoek kauwstelsel (G21) en/of verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden.

Deze prestatie mag tevens in rekening worden gebracht indien een andere zorgaanbieder dan de zorgaanbieder die het functieonderzoek heeft uitgevoerd, de stabilisatieopbeetplaat repareert.

€ 56,32
G47

Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A

Evaluatieonderzoek na therapie bij OPD A. Uitsluitend in rekening te brengen indien voorafgaand het functieonderzoek kauwstelsel (G21) en/of verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden.

Inclusief:

 • hermeting van de afwijkende waarden uit het functieonderzoek kauwstelsel;
 • bespreking van de bevindingen met de patiënt en schriftelijke registratie;
 • planning van nazorg.
€ 84,48
 
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.
G43

Consult OPD-therapie B (complex)

Therapie bij complexe OPD, per zitting. Bij complexe OPD is sprake van problematiek die interacteert op meerdere gebieden (meerdere assen). Dit vereist een multidimensionele en gecoördineerde behandeling. Uitsluitend in rekening te brengen nadat een Verlengd Onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt. Het betreft een uitgebreid consult ten behoeve van therapie bij complexe OPD B. Deze prestatie omvat counseling en begeleiding van de OPD B.

Indien van toepassing omvat deze prestatie ook:

 • het geven van pijneducatie;
 • het geven van gedragsadviezen;
 • controle, instructies gebruik en evaluatie van een stabilisatieopbeetplaat en kleine correcties;
 • het voorschrijven van recept-gebonden medicatie;
 • het aanleren van oefeningen en automassage;
 • biofeedback technieken en sensomotorische oefentherapie, zo nodig met individuele hulpmiddelen.
€ 142,21
G44*

Therapeutische injectie

Spierinjectie of kaakgewrichtsinjectie met een medicament.

De prestatie kan uitsluitend gedeclareerd worden indien:

 • voorafgaand het verlengd onderzoek OPD heeft plaatsgevonden (G22);
 • de OPD als complex is aangemerkt; en
 • het een zelfstandige verrichting betreft die in een aparte zitting plaatsvindt.

Tarief vermeerderd met kostprijs van ingespoten medicament.

Onder therapeutische injectie wordt niet verstaan: behandeling triggerpoint. Behandeling triggerpoint valt onder G41 of G43.

€ 77,44
G46*

Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)

Eenmalig consult voor instructie bij gebruik van een hulpmiddel voor mobiliteitsbevorderende oefentherapie. Eventuele vervolgconsulten en behandelingen met het betreffende hulpmiddel vallen onder prestatie G43 en kunnen niet apart gedeclareerd worden.

Uitsluitend in rekening te brengen nadat een Verlengd Onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.

€ 56,32
G48

Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B

Evaluatieonderzoek na therapie bij OPD B. Inclusief:

 • hermeting van de bevindingen uit het Verlengd onderzoek OPD (G22);
 • bespreking van de bevindingen met de patiënt en schriftelijke registratie daarvan;
 • planning van nazorg; en
 • schriftelijke rapportage aan verwijzers en medebehandelaars.

Uitsluitend in rekening te brengen nadat een Verlengd Onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.

Ook van toepassing voor hernieuwd onderzoek van patiënten die zich binnen een jaar na een eerder afgeronde therapie bij OPD B met dezelfde OPD-klacht bij dezelfde instelling melden.

€ 140,80
b.

Beetregistraties

Onderdeel b van dit hoofdstuk betreft de in rekening te brengen verrichtingen en tarieven voor beetregistratiemethoden voor het kauwstelsel, indirect planmatig inslijpen, beetbeschermingsplaat en aanbrengen front/hoektandgeleiding.

De hieronder vermelde tarieven voor code G10 tot en met G20 zijn inclusief kosten van tandtechnische werkzaamheden al of niet in eigen beheer uitgevoerd.
G10

Niet-standaard beetregistratie

Extra-oraal, quick mount. Hieronder wordt verstaan: het overbrengen van de positie van de bovenkaak in de schedel ten opzichte van de arbitraire intercondylaire as naar een middelwaarde articulator met behulp van face- of earbow, exclusief modellen.

G10 is in combinatie met de R24 of R34 slechts declarabel indien sprake is van een behandeling waarbij minimaal 2 kronen worden geplaatst.

€ 105,60
 
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
G11

Scharnierasbepaling

Met behulp van hinge-axis locator en bepalen derde referentiepunt.

€ 105,60
G12

Centrale relatiebepaling

Het ondermodel tegenover het bovenmodel ingipsen met behulp van drie wasbeten. Hierbij wordt uitgegaan van splitcast in het bovenmodel.

€ 98,56
G13

Protrale/laterale bepalingen

Lateraal links en rechts en protraal, waarna de condylushelling en de Bennethoek worden ingesteld.

€ 70,40
G14

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

Bijvoorbeeld Stuartregistratie, Denar.

€ 633,61
G16

Therapeutische positiebepaling

Opnieuw bepalen van de therapeutische positie van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak door middel van een wasbeet en opnieuw ingipsen.

€ 35,20
G20

Beetregistratie intra-oraal

Bijvoorbeeld pijlpuntregistratie.

€ 70,40
 
Diversen
G09

Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur

Het met behulp van specifieke apparatuur digitaal meten en analyseren hoe de tanden en kiezen op elkaar passen en welke krachten hierop worden uitgeoefend. Deze code is in combinatie met R24 of R34 slechts declarabel indien sprake is van een behandeling waarbij minimaal twee kronen worden geplaatst. De G09 mag niet ten behoeve van een vulling gedeclareerd worden.

€ 38,02
G15

Toeslag voor het behouden van beethoogte

Bijvoorbeeld door kunsthars of stents mal of het laten staan van occlusiedeel op element en antagonist. Kan niet in combinatie met een solitaire kroon of bij meerdere kronen die geen onderdeel zijn van de dorsale steunzone (zijdelingse delen).

€ 35,20
G65*

Indirect planmatig inslijpen

Prestatie G65 kan één keer in rekening worden gebracht ongeacht het aantal zittingen waarin onderstaande verrichtingen plaatsenvinden.

Inclusief:

 • het maken van (digitale) afdrukken;
 • de registratie van de gewenste occlusale verhoudingen (ongeacht de methode);
 • het plaatsen van de modellen in een articulator; en
 • het maken van een op schrift gesteld inslijpplan alsmede het uitvoeren van de inslijpprocedure.
€ 387,21
G69*

Beetbeschermingsplaat

De vervaardiging en plaatsing van een occlusale plaat van harde kunsthars, zonder dat voorafgaand onderzoek naar een OPD heeft plaatsgevonden.

Inclusief:

 • het maken van (digitale) afdrukken;
 • de registratie (ongeacht de methode);
 • het plaatsen van de beetbeschermingsplaat, inclusief kleine correcties; en
 • het geven van bijbehorende instructie omtrent het gebruik.

Eventuele controlebezoeken – al dan niet met kleine correcties, uit te voeren aan de beetbeschermingsplaat – kunnen worden gedeclareerd middels prestatie C13.

€ 77,44
G33*

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

Bijvoorbeeld door middel van palatinale schildjes, per element.

€ 70,40
 
c.

Snurk- en slaapstoornisbeugel

Onderdeel c van dit hoofdstuk betreft de in rekening te brengen verrichtingen en tarieven voor behandeling van patiënten met een snurk- en/of slaapstoornissenbeugel (Mandibulair Repositieapparaat, MRA). Onder een MRA wordt verstaan: Een apparaat waarmee de onderkaak gedwongen van positie verandert met als doel de bovenste luchtwegen te verruimen en/of snurken te beperken.

In het maximumtarief voor het MRA zijn consultatie en diagnostiek (inclusief eventuele röntgenfoto’s) niet inbegrepen. Dit kan apart in rekening worden gebracht met de prestatiebeschrijvingen uit hoofdstuk I Consultatie en diagnostiek (C) en hoofdstuk II Röntgendiagnostiek (X).

Voor een consult naar aanleiding van een klacht kunnen de prestatiebeschrijvingen uit hoofdstuk I Consultatie en diagnostiek (C) apart in rekening worden gebracht.

G71*

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

Inclusief:

 • het maken van (digitale) afdrukken;
 • de registratie (ongeacht de methode);
 • het plaatsen van het apparaat, inclusief het aanbrengen van kleine correcties en het geven van bijbehorende instructies omtrent het gebruik;
 • nazorg gedurende twee maanden na plaatsing van het MRA.
€ 352,01
G72

Controlebezoek MRA

Controlebezoek, al dan niet met kleine correcties aan het MRA of andere kleine verrichtingen. Uitsluitend in rekening te brengen twee maanden nadat het MRA is geplaatst (G71).

€ 35,20
G73*

Reparatie MRA met afdruk

In het geval er voor het repareren van het MRA (code G73) opnieuw moet worden geregistreerd, is het vervaardigen en declareren van een nieuwe MRA mogelijk (code G71 plus techniekkosten).

€ 56,32
 
d.Myofunctionele apparatuur
G74*Plaatsen van myofunctionele apparatuur
Het bij aanvang van de myofunctionele apparatuur en een introductie over het gebruik van de apparatuur. Deze prestatie omvat tevens de uitleg over het afwijkende mond- en tonggedrag en uitgebreide instructie over het dragen van de myofunctionele apparatuur.
€ 95,04
G75

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

Het slijpen van alle voortanden van één kaak. Per kaak in rekening te brengen.

€ 70,40
G76*

Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur

Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur voor het afleren van afwijkende mond- en tonggewoonten. Deze therapie omvat tevens de uitleg over het afwijkende mond- en tonggedrag, instructie over het dragen van de myofunctionele apparatuur en bijbehorende controle van het dragen van de apparatuur. Deze prestatie is inclusief een verwijzing naar een logopedist. Deze prestatie is een all-in tarief, dit betekent dat naast deze prestatie geen andere prestaties ten behoeve van de myofunctionele apparatuur in rekening kunnen worden gebracht.

Kan niet in combinatie met M01 gedeclareerd worden.

€ 26,75
a.

Onderdeel A

H11 kan niet in rekening worden gebracht voor extracties in het kader van orthodontie. Hiervoor gelden afwijkende prestaties (zie Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg).

De verrichtingen in hoofdstuk X zijn inclusief verdoving.

 
H11

Trekken tand of kies

Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet.

€ 52,80
H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet.

€ 39,42
H21

Kosten hechtmateriaal

Uitsluitend extra in rekening te brengen bij:

 • verrichtingen uit hoofdstuk H, met uitzondering van de codes H11 en H16;
 • U25 en U35.

Per H-code verrichting eenmaal te berekenen.

€ 7,36
H26

Hechten weke delen

Bijvoorbeeld liphechtingen inclusief wondtoilet.

€ 77,44
H50

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling

Inclusief tijdelijke fixatie ongeacht de methodiek; inclusief hechten en wondtoilet.

€ 70,40
H55

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

Terugzetten/ terugplaatsen element exclusief pulpabehandeling, eerste element.

€ 21,12
 
b.Onderdeel B
H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

Het voor chirurgie gereed maken van de praktijkruimte in verband met de vereiste steriliteit. Uitsluitend in rekening te brengen indien bijzondere maatregelen worden toegepast, vergelijkbaar met inrichting operatiekamer.

€ 70,40
H33

Hemisectie van een molaar

Inclusief hechten en wondtoilet.

€ 84,48
H35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

Inclusief hechten en wondtoilet.

€ 84,48
H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

Correctie processus alveolaris. Als zelfstandige verrichting, inclusief hechten en wondtoilet.

€ 63,36
H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

Frenulum extirpatie. Inclusief hechten en wondtoilet.

€ 42,24
 
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

Het verrichten van een apexresectie na een endodontische behandeling; maximaal twee apices per element in rekening te brengen; inclusief hechten en wondtoilet.

€ 84,48
H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting

Het verrichten van een apexresectie na een endodontische behandeling; maximaal twee apices per element in rekening te brengen; inclusief hechten en wondtoilet.

€ 112,64
H44

Primaire antrumsluiting

Het zodanig hechten dat de randen van het slijmvlies zonder spanning aansluiten; inclusief hechten en wondtoilet.

€ 77,44
H59

Behandeling kaakbreuk, per kaak

Fractuur van processus alveolaris. Als zelfstandige verrichting; inclusief hechten en wondtoilet.

€ 98,56
 
Cyste-operatie
H60

Marsupialisatie

Inclusief hechten en wondtoilet.

€ 98,56
H65

Primaire sluiting

Inclusief hechten en wondtoilet.

€ 190,08
 
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

Inclusief hechten en wondtoilet.

€ 98,56
H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

Inclusief hechten en wondtoilet.

€ 190,08
H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

Inclusief hechten en wondtoilet.

€ 133,76
H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

Inclusief hechten en wondtoilet.

€ 225,28

Onder prothetische nazorg wordt verstaan:

 • het controleren van de pasvorm van de bestaande prothese;
 • het aanpassen van de prothese;
 • het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een relining/rebasing (opvullen), tot vier maanden na de plaatsing, ongeacht het aantal benodigde zittingen.

Verrichtingen P01, P02, P03, P04, P06, P51, P52, P53, P54, P56 en P65 kunnen niet binnen vier maanden na plaatsing worden gedeclareerd. De zorg van deze verrichtingen valt binnen vier maanden na plaatsing onder prothetische nazorg, behalve in het geval van een immediaatprothese. Verrichting P07, P08, P57 en P58 kunnen alleen binnen vier maanden na plaatsing worden gedeclareerd indien sprake is van onzorgvuldig gebruik door de patiënt.

 
P60

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

Bijvoorbeeld controle beethoogte, occlusie/articulatieonderzoek.

Voor eenvoudige klachtenbehandeling: zie C003.

P60 kan niet binnen drie maanden in combinatie met een nieuwe prothese in rekening worden gebracht.

€ 49,28
P67

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

Het inslijpen van tanden en kiezen van een bestaand kunstgebit ten behoeve van bilateraal gebalanceerde (stabiliteit van het kunstgebit in alle richtingen) occlusie (beter dichtbijten) en articulatie (over elkaar heen schuiven),

Niet in rekening te brengen binnen vier maanden na plaatsing van het kunstgebit.

€ 35,20
P17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

Bijvoorbeeld pijlpuntregistratie.

€ 70,40
P10*

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing, inclusief relatiebepaling en eventuele gebogen ankers.

€ 105,60
P15*

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing, inclusief relatiebepaling en eventuele gebogen ankers.

€ 211,20
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 70,40
P18

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

Inclusief eventueel inslijpen steun.

€ 21,12
P34*

Frame kunstgebit, 1-4 elementen

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing, inclusief ontwerp, steunen inslijpen, individuele afdruk en relatiebepaling.

€ 288,64
P35*

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing, inclusief ontwerp, steunen inslijpen, individuele afdruk en relatiebepaling.

€ 394,25
P31*

Wortelkap met stift

Bij frame- of overkappingsprothese. Bijvoorbeeld Richmondkap.

€ 176,00
P32

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls

Bij frame- of overkappingsprothese. Matrix en patrix als één deel te berekenen.

€ 105,60
P33

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

Bij frame- of overkappingsprothese. Extra boven kroontarief.

€ 70,40
P40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

 • Exclusief extracties en opvullen;
 • Inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing;
 • Voor maximaal acht elementen per kaak te declareren.

Voor een immediaatkunstgebit is het maximumtarief van de betreffende prothese van toepassing (geldend vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing), verhoogd met een toeslag per immediaat te vervangen element.

Uitsluitend te berekenen als toeslag bij de prestaties P10, P15, P21, P25, P30, P34, P35, P45, P78 of P79.

€ 17,60
P45*

Noodkunstgebit

Per kaak. Boven- of onderprothese voor de tandeloze patiënt, bedoeld als tijdelijke voorziening ter overbrugging van een langere periode voorafgaand aan het plaatsen van een definitief kunstgebit.

Het maximumtarief van een noodprothese geldt voor een boven- of onderprothese voor de edentate patiënt, bedoeld als tijdelijke voorziening. Het maximumtarief is ook van toepassing voor een immediaatprothese waarbij in een kaak meer dan acht elementen immediaat worden vervangen.

€ 120,58
 
a.Volledig kunstgebit
P21*

Volledig kunstgebit bovenkaak

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing:

 • inclusief beetbepaling zonder specifieke apparatuur;
 • indien per kaak niet meer dan acht elementen immediaat worden vervangen;
 • inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing.
€ 211,20
P25*

Volledig kunstgebit onderkaak

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing:

 • inclusief beetbepaling zonder specifieke apparatuur;
 • indien per kaak niet meer dan acht elementen immediaat worden vervangen;
 • inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing.
€ 281,60
P30*

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing:

 • inclusief beetbepaling zonder specifieke apparatuur;
 • inclusief per kaak niet meer dan acht elementen immediaat worden vervangen;
 • inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing.
€ 457,61
 
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36

Individuele afdruk zonder randopbouw

Per werkstuk.

€ 30,15
P14

Individuele afdruk met randopbouw

Per werkstuk.

€ 66,32
P27

Reoccluderen

Inslijpen van de geperste prothese in articulator vóór plaatsing.

€ 60,29
P37

Frontopstelling in aparte zitting

Het individueel opstellen van de frontelementen als extra handeling, voorafgaand aan volledige opstelling en passen in was.

€ 42,24
P28

Naregistratie en remounten

Terugplaatsen van de prothese in de articulator ná plaatsing en na nieuwe registratie met specifieke apparatuur (voor inslijpen na remounten: zie P65).

€ 60,29
P38

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

Bijvoorbeeld met behulp van Timmerse schroef.

€ 70,40
P39

Toeslag voor bepaling neutrale zone

Bijvoorbeeld volgens methode van Beresin&Schiesser.

€ 90,44
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk€ 30,15
P42

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

A-zone-bepaling en inkerving van gipsmodel, gevolgd door aanpassing van individuele lepel met behulp van schellakrand.

€ 30,15
P043

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

Inclusief aanbrengen van lipvulling.

€ 42,24
 
Overige
P29

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

Inclusief afprepareren, vullen en polijsten.

€ 56,32
P06

Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak

Het aanbrengen van weekblijvende basismaterialen in bestaande prothese.

€ 49,28
P01*Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 42,20
P02*Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 99,27
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€ 60,29
P04*Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 99,27
P70*

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak

Mits de pijlers onderling zijn voorzien van een stegverbinding, ongeacht het aantal pijlers.

€ 197,12
P07*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 21,12
P08*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 56,32
P56

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak

Het aanbrengen van weekblijvende basismaterialen in bestaande prothese.

€ 49,28
P51*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 42,20
P52*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 90,44
P53*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€ 60,29
P54*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 90,44
P57*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 21,12
P58*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 56,32
P78*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak€ 56,32
P79*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak€ 56,32

De verrichtingen en tarieven uit hoofdstuk XII (tandvleesbehandelingen) zijn exclusief:

 • röntgenologische verrichtingen (hoofdstuk II – Maken en/of beoordelen foto’s);
 • de kostprijs van materialen ten behoeve van toepassing van regeneratietechnieken;
 • de kostprijs van specifiek laboratoriumonderzoek ten behoeve van bacteriologische testen.

De tarieven zijn inclusief instructie/voorlichting mondhygiëne.

 
a.

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

Prestaties en tarieven voor verrichtingen bij patiënten met parodontale aandoeningen (PPS score 2 of 3).

Naast de verrichtingencodes uit onderdeel A kunnen in dezelfde zitting de codes C001, C002, C003, C10, C011, C012 en M40 niet in rekening worden gebracht. Uitzondering hierop is C00 in combinatie met T042, T043 of T044 indien de nazorg wordt geboden door een andere zorgverlener en de consument het traject uit de ‘Richtlijn Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk’ in deze praktijk heeft doorlopen.

Tevens kunnen naast de codes T021, T022, T042 tot en met T044 en T070 tot en met T076, in dezelfde zitting de codes M01, M02, M03 niet worden berekend. Er is zodanige overlap dat deze prestaties redelijkerwijs niet in combinatie met elkaar gedeclareerd kunnen worden.

Voor het verrichten van de zorg onder onderdeel A moet worden voldaan aan de ‘Richtlijn Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk’.

T012

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

Ongeacht het aantal zittingen. In het maximumtarief voor parodontaal onderzoek is begrepen:

 • het verstrekken van algemene informatie aan de patiënt;
 • alsmede het bespreken van het belang van mondhygiënische zelfzorg; en
 • het zo nodig overleg voeren met of verwijzen naar een zorgaanbieder zijnde tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus, huisarts, specialist of instelling voor bijzondere tandheelkunde.
€ 204,16
T021

Grondig reinigen wortel, complex

Reiniging element, exclusief verdoving.

Van toepassing voor behandeling van een éénwortelig element met pockets van ≥8 mm of een meerwortelig element met pockets van ≥ 6 mm.

Uitsluitend te berekenen indien volgend op T012 of volgend op T032 wanneer door recidief her-initiële behandeling geïndiceerd is.

€ 38,02
T022

Grondig reinigen wortel, standaard

Reiniging element, exclusief verdoving.

Van toepassing voor behandeling van een éénwortelig element met pockets van 4-7 mm of een meerwortelig element met pockets van 4-5 mm.

Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T012 of volgend op T032 wanneer door recidief her-initiële behandeling geïndiceerd is.

€ 28,16
T032

Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus

Toe te passen bij evaluatie na initiële behandeling/chirurgie of als periodiek herbeoordelingsonderzoek. Ongeacht het aantal zittingen.

€ 126,72
T033

Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling

In het maximumtarief van T033 is begrepen het vaststellen van het parodontaal vervolgtraject en het bespreken daarvan met de patiënt.

Bij periodiek herbeoordelingsonderzoek alleen te declareren bij het bespreken van een nieuw of aangepast behandelplan.

Uitsluitend in combinatie met T032.

€ 77,44
T042

Consult parodontale nazorg

Van toepassing als nazorg na evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus (T032).

Is tevens te berekenen als tussentijdse controle na de initiële behandeling (T021, T022) en vóór de evaluatie van de initiële behandeling/chirurgie (T032).

€ 107,01
T043

Uitgebreid consult parodontale nazorg

Van toepassing als nazorg na evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus (T032).

Is tevens te berekenen als tussentijdse controle na de initiële behandeling (T021, T022) en vóór de evaluatie van de initiële behandeling/chirurgie (T032).

Bij het uitgebreid consult is (bijvoorbeeld door een ontoereikende mondhygiëne) een aantal te behandelen subgingivale pockets van 5mm of dieper (zonder complicerende factoren) vatbaar voor parodontale ontstekingen, waardoor op meerdere items van de voorlichting en/of het klinisch handelen een zwaardere nadruk moet worden gelegd.

Onder complicerende factoren wordt verstaan: Meerwortelig element, Furcatie defect, Angulair defect (röntgenologisch) en/of Infrabony defect (röntgenologisch).

€ 142,21
T044

Complex consult parodontale nazorg

Van toepassing als nazorg na evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus (T032).

Is tevens te berekenen als tussentijdse controle na de initiële behandeling (T021, T022) en vóór de evaluatie van de initiële behandeling/chirurgie (T032).

Een complex consult nazorg is gelijk aan een uitgebreid consult paradontale nazorg (T043) met dien verstande dat door aanwezigheid van complicerende factoren de moeilijkheidsgraad op meerdere items van de voorlichting en/of het klinisch handelen een nog zwaardere nadruk moet worden gelegd.

Onder complicerende factoren wordt verstaan: Meerwortelig element, Furcatie defect, Angulair defect (röntgenologisch) en/of Infrabony defect (röntgenologisch).

€ 189,38
 
Parodontale chirurgie
T070

Flapoperatie tussen twee elementen

Inclusief:

 • het voorbereiden van de praktijkruimte en het voorbereiden van de patiënt;
 • het geven van de verdoving;
 • het uitvoeren van de flapoperatie;
 • het instrueren van de patiënt en het zo nodig voorschrijven van medicamenten;
 • het maken van een operatieverslag.
€ 228,80
T071

Flapoperatie per sextant (één zesde deel)

Inclusief:

 • het voorbereiden van de praktijkruimte en het voorbereiden van de patiënt;
 • het geven van de verdoving;
 • het uitvoeren van de flapoperatie;
 • het instrueren van de patiënt en het zo nodig voorschrijven van medicamenten;
 • het maken van een operatieverslag.
€ 352,01
T072

Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)

Inclusief:

 • het voorbereiden van de praktijkruimte en het voorbereiden van de patiënt;
 • het geven van de verdoving;
 • het uitvoeren van de flapoperatie;
 • het instrueren van de patiënt en het zo nodig voorschrijven van medicamenten;
 • het maken van een operatieverslag.

Inclusief (eventueel) gelijktijdig uitgevoerde vestibulumverdieping. Bij ontstoken pockets, na initiële parodontale behandeling dieper dan 6 mm, in combinatie met één of meerdere onderstaande complicerende factoren:

 • aanhechtingsverlies van meer dan 4 mm;
 • furcatie-aandoeningen;
 • onregelmatig verloop van de botrand (angulaire defecten);
 • bijzondere anatomische structuur van de gingiva;
 • afwijkende tandstand.
€ 422,41
T073

Directe postoperatieve zorg, eerste zitting

Deze prestatie is bedoeld voor de eerste controlezitting na de chirurgische ingreep.

Inclusief:

 • het controleren van de wondgenezing;
 • het verwijderen van hechtingen en eventueel wondverband;
 • het verwijderen van plaque en eventuele aanslag;
 • het (zo nodig) plaatselijk desinfecteren;
 • het geven van instructie/voorlichting mondhygiëne.
€ 70,40
T074

Directe postoperatieve zorg, volgende zitting

Per zitting in rekening te brengen.

Inclusief:

 • het controleren van de wondgenezing en de mondhygiëne;
 • het verwijderen van plaque, tandsteen en zo nodig het reinigen van de worteloppervlakken en gladmaken (rootplaning);
 • het verwijderen van chloorhexidine-aanslag;
 • het (zo nodig) plaatselijk desinfecteren;
 • het geven van instructie/voorlichting mondhygiëne.
 • het meten van de plaque-score.
€ 189,38
T076

Tuber- of retromolaarplastiek

Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met T070, T071 en T072 in hetzelfde sextant.

Wanneer er sprake is van een tuber- of retromolaarplastiek als zelfstandige verrichting is T101 aangewezen.

€ 88,00
 
b.

Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)

Prestaties en tarieven voor specifieke parodontale verrichtingen, ongeacht de gemeten PPS-score.

Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T101

Tuber- of retromolaarplastiek

Als zelfstandige verrichting, niet in combinatie met flapoperatie.

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

€ 123,20
T102

Tandvleescorrectie, per element

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

€ 66,88
T103

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

€ 176,00
 
Toepassen van regeneratietechniek
T111*

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

Ongeacht het aantal elementen per sextant. Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. De aangebrachte materialen kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 422,41
T112*

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

Extra te berekenen naast het tarief van flapoperatie.

Uitsluitend in combinatie met T070, T071, T072, J88.

Inclusief verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

De aangebrachte materialen kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 140,80
T113

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

€ 228,80
 
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T121

Kroonverlenging per element

Flapoperatie inclusief correctie cervicale botniveau als voorbehandeling voor latere restauratie.

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

€ 228,80
T122

Kroonverlenging per sextant

Flapoperatie inclusief correctie cervicale botniveau als voorbehandeling voor latere restauratie.

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

€ 422,41
 
Mucogingivale chirurgie
T141

Tandvleestransplantaat

Gingivatransplantaat. Weefseltransplantaat van palatumgingiva.

Inclusief verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

€ 133,76
T142*

Recessie bedekking met verplaatste lap

Tandvlees/slijmvlies chirurgie met verplaatsing van een mucogingivale lap. Ongeacht het aantal elementen per sextant. Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. Bij gebruik van eigen tandvlees in combinatie met T141.

De aangebrachte recessiebedekkingsmaterialen kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 422,41
 
Directe postoperatieve zorg
T151

Directe postoperatieve zorg, eerste zitting

Deze prestatie is bedoeld voor de eerste controlezitting na de chirurgische ingreep.

Inclusief:

 • het controleren van de wondgenezing;
 • het verwijderen van hechtingen en eventueel wondverband;
 • het verwijderen van plaque en eventuele aanslag;
 • het (zo nodig) plaatselijk desinfecteren;
 • het geven van instructie/voorlichting mondhygiëne.
€ 70,40
T152

Directe postoperatieve zorg, volgende zitting

Per zitting in rekening te brengen.

Inclusief:

 • het controleren van de wondgenezing en de mondhygiëne;
 • het verwijderen van plaque, tandsteen en zo nodig rootplaning;
 • het verwijderen van chloorhexidine-aanslag;
 • het (zo nodig) plaatselijk desinfecteren;
 • het geven van instructie/voorlichting mondhygiëne;
 • het meten van de plaque-score.
€ 189,38
 
Diversen
T161 **

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

Het afnemen van een gelokaliseerde parostatus en het nemen van minimaal drie plaquemonsters, inclusief bespreking van de bacteriologische gegevens met de patiënt. Niet in combinatie met M32 in rekening te brengen.

€ 49,28
T162

Behandeling tandvleesabces

Onderzoek, verdoving en rootplanen, inclusief instructie/ voorlichting mondhygiëne en mondhygiëne vervangende maatregelen.

€ 95,04
T163*

Toepassing lokaal medicament

Per zitting éénmaal te declareren, ongeacht het aantal elementen. De medicamenten kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 76,03
T164*

(Draad)Spalk

Het spalken van parodontaal aangedane mobiele elementen. Te declareren per verbinding, inclusief etsen.

Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht ten behoeve van het herstel en plaatsen van orthodontische retentieapparatuur, hiervoor zijn de F-codes uit de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg aangewezen.

€ 28,16
T165

Uitgebreide voedingsanalyse

Op basis van een door de patiënt bijgehouden schriftelijk verslag over zijn eetgewoonten inclusief bespreking daarvan. Enkel te declareren als onderdeel van de parodontale behandeling.

€ 70,40

Dit hoofdstuk betreft de toepassing van:

 • implantaten ten behoeve van vaste prothetische voorzieningen en klikgebitten;
 • de vervaardiging van klikgebitten;
 • nazorg bij implantologie.

Voor de vervaardiging van vaste prothetische voorzieningen op implantaten, is het R-hoofdstuk van toepassing.

De prestaties uit dit hoofdstuk zijn inclusief verdoving.

Chirurgische nazorg

Onder chirurgische nazorg wordt verstaan het verwijderen van de hechtingen in de volgende zitting(en). Het controleren van de wondgenezing (ongeacht het aantal bezoeken) en het zo nodig voorschrijven van medicamenten.

Klikgebit

Een implantaatgedragen uitneembare prothese

Kunstgebit

Een niet-implantaatgedragen uitneembare prothese

Vervangingsprothese

Een nieuw klikgebit op bestaande mesostructuur

Vaste prothetische voorziening op implantaten

Een implantaatgedragen niet-uitneembare voorziening

J001

Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie

Eenmalig per implantaat of peri-implantitis behandeling per kaak in rekening te brengen bij J040, J046, J048, U05, U25 en U35.

€ 213,70
J002

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

Eenmalig per implantaatbehandeling per kaak te berekenen bij de codes J020, J022, U05, U25 en U35.

€ 120,94
 
a.Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J010

Initieel onderzoek implantologie

Ongeachte het aantal zittingen. Onderzoek, voorlichting en globale beoordeling of implantologie is geïndiceerd. Onder onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling wordt verstaan:

 • het in kaart brengen van de klacht(en);
 • het afnemen van een tandheelkundige, prothetische en psychosociale anamnese.
 • het onderzoeken van het functioneren van een bestaande prothetische voorziening;
 • het schriftelijk vastleggen van de bevindingen.

De prestatie is inclusief:

 • het verstrekken van algemene informatie aan de patiënt;
 • het bespreken van de bevindingen;
 • het zo nodig verwijzen naar een andere zorgaanbieder.

Deze prestatie kan niet gedeclareerd worden ten behoeve van het vervangen van een implantaat (J046 of J047) door dezelfde zorgaanbieder die ook het te vervangen implantaat heeft geplaatst.

€ 78,06
J011*

Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling

Ongeacht het aantal zittingen. Eenmaal per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Onder onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling wordt verstaan:

 • het afnemen van een uitgebreide medische anamnese;
 • het bepalen van de mogelijke indicatie voor een proefopstelling en boorsjabloon;
 • bothoogte- en botdiktemetingen;
 • implantaatdiagnostiek;
 • het zo nodig nemen van afdrukken ten behoeve van studiemodellen;
 • het zo nodig nemen van afdrukken ten behoeve van de vervaardiging van een röntgendiagnose-kunstharsplaat.
 • het laten maken van een boormal, tenzij er een proefopstelling noodzakelijk is (J012 of J013).
 • het opstellen en bespreken van een behandelplan;

De prestatie is inclusief:

 • het bespreken van de bevindingen met en verstrekken van uitgebreide informatie aan de patiënt;
 • het zo nodig voeren van overleg met de verwijzende zorgaanbieder.

Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht indien voor de implantologische chirurgie wordt verwezen naar een andere zorgaanbieder. J011 kan niet gedeclareerd worden ten behoeve van het vervangen van een implantaat (J046 of J047) door dezelfde zorgaanbieder die ook het te vervangen implantaat heeft geplaatst. Kan niet gedeclareerd worden in combinatie met J049.

€ 120,09
J012*

Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen

Per kaak in rekening te brengen. Proefopstelling van 1 – 4 elementen ter indicatie voor het onderzoek of vaste prothetiek mogelijk is. Inclusief:

 • het maken van één of meerdere (digitale) afdrukken voor de proefopstelling;
 • het zo nodig vastleggen van de beetrelatie voor de proefopstelling;
 • het zo nodig passen van de proefopstelling;
 • het zo nodig laten maken van een boormal of dynamische navigatie.
€ 90,07
J013*

Proefopstelling  implantologie 5 of meer elementen

Per kaak in rekening te brengen. Proefopstelling van 5 of meer elementen ter indicatie voor het onderzoek of vaste prothetiek mogelijk is. Inclusief:

 • het maken van (digitale) afdrukken voor de proefopstelling;
 • het vastleggen van de beetrelatie voor de proefopstelling;
 • het zo nodig passen van de proefopstelling;
 • het zo nodig laten maken van een boormal of dynamische navigatie.
€ 180,13
J014

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

Eenmaal per implantaatbehandeling in rekening te brengen. De prestatie geldt voor het vastleggen van type implantaat en tevens lengte, doorsnede, richting en diepte daarvan. Inclusief bespreking met de patiënt.

€ 54,04
 
b.

Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren

Wanneer er te weinig botvolume op de voorgenomen implantaatlocatie is, kan voorafgaand aan de implantatie het botvolume vergroot worden (pre-implantologische chirurgie).

Pre-implantologische chirurgie is inclusief:

 • de operatie-planning (indien nog niet uitgevoerd bij onderdeel a);
 • het operatieklaar maken van de behandelruimte en het voorbereiden van de patiënt;
 • het opklappen van het tandvlees en het zo nodig corrigeren van de contour van de kaakwal;
 • het zo nodig verschuiven of verplaatsen van het tandvlees (mucosaplastiek), exclusief een eventueel weefseltransplantaat;
 • het hechten van het tandvlees, inclusief wondtoilet;
 • het zo nodig aanpassen van de bestaande prothetische voorziening;
 • het instrueren van de patiënt en diens eventuele begeleider;
 • het maken van een operatieverslag;
 • het zo nodig geven van bericht aan de verwijzer;
 • het verlenen van chirurgische nazorg aan de patiënt gedurende zes maanden na de operatie;
 • de prothetische nazorg voor het bestaande kunstgebit gedurende twee maanden na de operatie. Prothetische nazorg is inclusief:
 • het aanpassen van het bestaande kunstgebit aan de nieuwe situatie;
 • het verhelpen van drukplaatsen;
 • het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvulling, tot twee maanden na de uitgevoerde chirurgie, ongeacht het aantal benodigde zittingen.

Voor prothetische nazorg na twee maanden voor het bestaande kunstgebit zijn de prestaties uit hoofdstuk P, onderdeel E aangewezen.

J020*

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

Éénmaal per kaak en per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie (sinusbodemelevatie). Verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met J040 (in dezelfde kaak) kan worden uitgevoerd.

€ 288,21
J021*

Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden

Éénmaal per kaak en per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie (sinusbodemelevatie).

Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J020.

€ 180,13
J022*

Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak

Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal voor het in hoogte en/of breedte uitbouwen van de kaak zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie.

Verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met het plaatsen van een implantaat (J040, J046 of J049) in dezelfde kaak kan worden gedeclareerd. Naast deze prestatie mogen geen andere codes uit het J-hoofdstuk gedeclareerd worden, met uitzondering van de J052, J054 en J055.

€ 174,13
c.Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren
J030*

Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren

Per sextant in rekening te brengen.

Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal voor het in hoogte en/of breedte uitbouwen van de kaak in dezelfde zitting als het plaatsen van het implantaat. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J040, J041, J046, J047 of J049.

€ 102,07
J031*

Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren

Per kaakhelft in rekening te brengen.

Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte in dezelfde zitting als het plaatsen van het implantaat. Uitsluitend in combinatie met J040, J041, J046 of J047 in rekening te brengen.

€ 156,11
J032*

Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren

Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal door het implantatie-boorgat, in dezelfde zitting als het plaatsen van het implantaat.

Alleen in combinatie met J040, J041, J046 of J047 in rekening te brengen. De prestatie is exclusief de kosten van (niet autoloog) implantatiemateriaal.

€ 72,05
d.

Implantologische chirurgie

Het chirurgisch plaatsen van implantaten of tandvleesvormers, het chirurgisch behandelen van ontstekingen of het verwijderen van implantaten. 

J040

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

Het plaatsen van het eerste implantaat in de onder- of bovenkaak. Indien van toepassing inclusief het vrijleggen van de foramen mentale.

Voor implantaten in de onderkaak ten behoeve van een kunstgebit op implantaten is prestatie J049 aangewezen. De kosten van het implantaat inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J057.

€ 275,00
J041

Plaatsen volgend implantaat, per kaak

Het plaatsen van het tweede of volgende implantaat in de onder- of bovenkaak.

Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met:

 • J040 of J046;
 • J049 indien het gaat om het derde of vierde implantaat van de behandeling.

De kosten van het implantaat inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J057.

€ 113,48
J042*

Plaatsen eerste tandvleesvormer

Het plaatsen van een eerste tandvleesvormer zoals een healing abutment of een multi-unit abutment. Kan alleen in rekening gebracht worden bij twee fase techniek (fase 1: plaatsen implantaat onder het tandvlees en afdekken; fase 2: plaatsen tandvleesvormer en kroon).

€ 90,07
J043*

Plaatsen volgende tandvleesvormer

Het plaatsen van een volgende tandvleesvormer zoals een healing abutment of een multi-unit abutment. Uitsluitend in combinatie met J041 of J042 in rekening te brengen.

Kan alleen in rekening gebracht worden bij een twee fase techniek (fase 1: plaatsen implantaat onder het tandvlees en afdekken; fase 2: plaatsen tandvleesvormer en kroon).

€ 42,63
J044

Verwijderen implantaat

Inclusief hechten en wondtoilet. Niet in rekening te brengen binnen zes maanden na plaatsing van een implantaat op dezelfde locatie.

€ 39,63
J045

Moeizaam verwijderen implantaat

Het opklappen van het tandvlees (mucoperiostale opklap) en zo nodig verwijderen van bot inclusief hechten en wondtoilet. Niet in rekening te brengen binnen zes maanden na plaatsing van een implantaat op dezelfde locatie. Voor het eenvoudig verwijderen van een implantaat kan prestatie J044 in rekening worden gebracht.

€ 198,14
J046

Vervangen eerste implantaat

Vervanging van een eerder verloren gegaan implantaat. Inclusief operatie, nazorg en indien van toepassing het vrijleggen van de foramen mentale. Niet in rekening te brengen binnen zes maanden na plaatsing van een implantaat (J040, J041, J046, J047 of J049). Deze prestatie is inclusief onderzoek en planning als er sprake is van het vervangen van een implantaat door dezelfde zorgaanbieder die het oorspronkelijke implantaat heeft geplaatst. Voor het vervangen van het volgende implantaat in dezelfde zitting geldt prestatie J047.

De kosten van het implantaat inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J057.

€ 274,40
J047

Vervangen volgend implantaat

Vervanging van een eerder verloren gegaan implantaat. Uitsluitend in combinatie met J046 in rekening te brengen. Inclusief operatie en nazorg. Niet in rekening te brengen binnen zes maanden na plaatsing implantaat (J040, J041, J046, J047 of J049). Deze prestatie is inclusief onderzoek en planning als er sprake is van het vervangen van een implantaat door dezelfde zorgaanbieder die het oorspronkelijke implantaat heeft geplaatst.

De kosten van het implantaat inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J057.

€ 113,48
J048

Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant

Chirurgische behandeling van peri-implantitis. Inclusief instructie en/of voorlichting mondhygiëne.

€ 209,55
J049

Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit

Deze prestatie betreft het gehele behandeltraject opgebouwd uit diagnostiek, indicatiestelling, het plaatsen van twee implantaten in de onderkaak en de nazorg gedurende zes maanden. Dit behandeltraject is inclusief:

 • onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling (J011);
 • overheadkosten implantaten (J001);
 • implantologische chirurgie (J040, J041).

Deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht in combinatie met andere consultatie-prestaties en/of chirurgische prestaties gedurende het behandeltraject. Hieruit volgt onder andere dat in het geval van een tweefasen behandeling voor de tweede fase geen extra verrichtingen kunnen worden gedeclareerd. Op bovenstaande gelden drie uitzonderingen:

 • voor het onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling kan J010 in rekening worden gebracht;
 • voor een kaakverbreding of verhoging kan J030 in rekening worden gebracht.
 • indien sprake is van een behandeling waarbij drie of vier implantaten geplaatst worden, kan J041 in rekening gebracht worden.

De kosten van de implantaten inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J057.

€ 611,85
 
e.Diversen
J050

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik

– Boren en borstels kunnen tegen kostprijs, onder vermelding van het batchnummer, in rekening worden gebracht. Alleen in combinatie met de codes J040, J046, J048, J049, J052, H39, U05, U25 en U35 in rekening te brengen.

– De inzetstukken van een Implant Removal Set mogen alleen in rekening worden gebracht indien ze eenmalig gebruikt kunnen worden. Alleen in combinatie met de codes J044, J045, U25 en U35 in rekening te brengen.

kostprijs
J051*

Aanbrengen botvervangers in extractie wond

Granulaat of ander niet-lichaamseigen (allogeen) materiaal, te plaatsen in de holte die ontstaat na het trekken (extractie-alveole) om slinken van de kaakwal (resorptie) tegen te gaan. Deze prestatie mag niet in combinatie met J022 en J030 in rekening worden gebracht.

€ 24,02
J052

Prepareren donorplaats

Vrijleggen van het bot op de donorplaats voor het verkrijgen van autoloog (lichaamseigen) bottransplantaat. Deze prestatie kan uitsluitend in combinatie met J020, J021 en/of J022, J030, J031 of J032 in rekening worden gebracht.

€ 162,12
J053

Toeslag esthetische zone, per kaakhelft

Per kaakhelft in rekening te brengen. Toeslag voor extra chirurgische handelingen noodzakelijk in de esthetische zone, zoals het gebruik van specifiek hechtmateriaal, hechten en/of reconstructie van tandvleespapillen, tunneltechnieken en het verleggen van de incisies buiten de esthetische zone.

Uitsluitend in rekening te brengen bij implantatie in het gebied van element 14 tot en met 24 ten behoeve van kroon- en brugwerk.

€ 81,06
J054

Bindweefseltransplantaat per donorplaats

Het transplanteren van bindweefsel uit een andere (donor)plaats in de mond naar een plek waar een implantaat zit om het tandvlees dikker en steviger te maken.

€ 126,09
J055

Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie

Per zitting. Het verkrijgen van Platelet Rich Fibrin (PRF) middels een (onder verantwoordelijkheid van een arts uitgevoerde) venapunctie, centrifugeren en verder verwerken van het bloedconcentraat ten behoeve van weefselregeneratie.

€ 135,10
J056*

Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef

Verwijderen en vervanging van een gebroken abutment of schroef. Deze prestatie is inclusief de handelingen voor het vervangen van het kapotte abutment (R67, J109) en/of schroef en geldt per implantaat. Inclusief (zo nodig) aanpassingen aan het implantaat. Niet in rekening te brengen binnen zes maanden na plaatsing van het abutment.

€ 138,10
J057

Kosten implantaat

Kosten van het implantaat inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer. Uitsluitend in rekening te brengen bij de prestaties J040, J041, J046, J047, J049, U05, U25 en U35.

€ 387,76
J058

Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting

Eenmaal per implantaat per implantaatbehandeling in rekening te brengen.

€ 12,01
J059

Grondig submucosaal reinigen implantaat

Per implantaat. Het grondig reinigen van het implantaat onder het tandvlees (submucosaal). Van toepassing voor behandeling van peri-implantitis. Voor de behandeling van peri-implantaire mucositis blijft M03 de aangewezen prestatie. Voor de chirurgische behandeling van peri-implantitis is prestatie J048 aangewezen.

€ 28,22
J060*

Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat

Alleen van toepassing in de esthetische zone (element 14 tot en met 24). Het vervaardigen en plaatsen van een tijdelijke restauratie gedragen door een immediaat geplaatst implantaat in dezelfde zitting volgens IIPP (immediate implant placement procedure).

Deze prestatie omvat het afdrukken (afdruk en tegenafdruk) en het maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur, het passen en plaatsen van de tijdelijke kroon, bijbehorende nazorg en de eventueel benodigde tandvleescorrecties.

Onder deze nazorg wordt verstaan:

 • het controleren van occlusie en articulatie;
 • het begeleiden van de ingroei van de zachte weefsels;
 • het optimaliseren van het (emergence) profiel. Hiervoor wordt de tijdelijke voorziening verwijderd, aangepast en teruggeplaatst.

Deze prestatie mag niet in combinatie met de prestaties onder b. ‘Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren’ in rekening worden gebracht.

€ 312,23
 
f.

Mesostructuur

De mesostructuur omvat de onderdelen die zich tussen de implantaten en de prothetische voorziening bevinden.

De prestaties J070, J071, J072 en J073 zijn aangewezen voor het vervaardigen van de mesostructuur op implantaten indien er sprake is van:

– een nieuw klikgebit;

– een omvorming van een bestaand kunstgebit naar een klikgebit; of

– een omvorming van een bestaand klikgebit indien er sprake is van een nieuwe mesostructuur.

Onder vervaardiging van een mesostructuur wordt verstaan:

• het controleren van de implantaten;

• het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner;

• het controleren van de mondhygiëne en het geven van instructie aan de patiënt;

• het verwijderen en terugplaatsen van de tandvleesvormers en/of abutments;

• alle prothetische handelingen die nodig zijn voor het maken van de mesostructuur, dit kunnen zijn:

 • het plaatsen en verwijderen van de afdrukstiften;
 • het passen van de afdruklepel en het zo nodig aanpassen daarvan;
 • het maken van een (digitale) afdruk;
 • het passen en plaatsen van de drukknoppen of staaf, dan wel het plaatsen van het abutment dat door het tandvlees heen steekt (permucosaal);
 • het overleg voeren met de tandtechnicus;

Het tarief voor de mesostructuur (exclusief de prothetische voorzieningen op de mesostructuur) geldt voor de gehele behandeling vanaf de eerste prothetische consultatie na de chirurgische fase tot en met de nazorg gedurende vier maanden na plaatsing van de prothetische voorziening (tarief exclusief prothese / kroon- en brugwerk). In geval van toepassing van een staafverbinding geldt dat het risico van onvoldoende pasvorm van de staaf, het doorzagen, het maken van een nieuwe afdruk en het opnieuw passen en plaatsen van de staaf is begrepen in het tarief voor de verbonden mesostructuur. De hiervoor benodigde extra tijd kan niet afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Vrij-eindigende extensies aan een staafverbinding geven geen recht op toeslagen in de vervaardiging, aanpassing of reparatie van een suprastructuur.

J070*

Plaatsen eerste drukknop

Inclusief het aanbrengen van abutments.

€ 144,11
J071*

Plaatsen elke volgende drukknop

In rekening te brengen voor elke volgende drukknop in dezelfde kaak in dezelfde constructie. Uitsluitend in combinatie met J070 in rekening te brengen.

€ 42,03
J072*

Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak

Per kaak. Tarief voor de gehele constructie, inclusief het aanbrengen van abutments.

€ 246,18
J073*

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

Per kaak. In dezelfde kaak, volgend op J42.

€ 78,06
 
g.

Prothetische behandeling na implantaten

De prestaties in onderdeel g. gelden voor de gehele behandeling vanaf eerste consultatie na de chirurgische fase tot en met nazorg gedurende vier maanden na plaatsing van de mesostructuur (tarief exclusief mesostructuur).

J080*

Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit

Vervaardiging van een prothese op een mesostructuur met gelijktijdige vervaardiging van een niet implantaatgedragen prothese op de andere kaak. Dit tarief kan ook worden berekend in het geval van een vervangingsprothese.

€ 618,45
J081*

Klikgebit in de onderkaak

Vervaardiging van uitsluitend een klikgebit in de onderkaak op een mesostructuur. Deze prestatie kan ook worden gedeclareerd in het geval van een vervangingsprothese.

€ 402,29
J082*

Klikgebit in de bovenkaak

Vervaardiging van uitsluitend een klikgebit in de bovenkaak op een mesostructuur. Deze prestatie kan ook worden gedeclareerd in het geval van een vervangingsprothese.

€ 402,29
J083*

Omvorming klikgebit

Per kaak. Omvorming van een bestaande prothese tot prothese op drukknoppen. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur.

€ 120,09
J084*

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

Per kaak. Omvorming van een bestaande prothese tot prothese op staafhulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur.

€ 156,11
J085*

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

Per kaak. Omvorming van een bestaande prothese tot prothese op staafhulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur.

€ 180,13
J086*

Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

Per kaak. Omvorming van bestaande prothese tot prothese op staafhulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur.

€ 210,15
J087

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

Per kaak. Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J080, J081 of J082.

€ 102,07
J088

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten

Per kaak. Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J50, J51 of J52.

€ 132,10
J089

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten

Per kaak. Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J080, J081 of J082.

€ 162,12
 
h.

Nazorg implantologie

Standaard consulten nazorg worden gedeclareerd middels prestatie C002 en bij klachten middels prestatie C003. Het controleren van de clips of matrixen is daarin inbegrepen. Eventueel noodzakelijke mondhygiëne behandelingen kunnen middels M-codes worden gedeclareerd.

J090

Specifiek consult nazorg implantologie

Periodieke controle met specifieke implantaatgebonden verrichtingen. Onder specifiek consult nazorg na implantologie wordt verstaan het periodiek preventief onderzoek als bedoeld onder C002 aangevuld met extra specifieke handelingen met betrekking tot de implantaten en/of de mesostructuur, niet zijnde reinigingsverrichtingen (M03 en/of J059). Alleen te berekenen bij specifieke verdenking op pathologie.

Niet te declareren binnen zes maanden na plaatsing van mesostructuur. De prestatie kan niet gedeclareerd worden in combinatie met C002, C003 of J091.

€ 66,05
J091

Uitgebreid consult nazorg implantologie

Periodieke controle met demontage van de mesostructuur. Onder uitgebreid consult nazorg na implantologie wordt verstaan het periodiek preventief onderzoek als bedoeld onder C002 aangevuld met het demonteren van de staaf en zo nodig de abutments, het (ultrasoon) reinigen van de afgenomen delen en het opnieuw remonteren. Alleen te berekenen bij specifieke verdenking op pathologie.

Niet te declareren binnen zes maanden na plaatsing van mesostructuur. De prestatie kan niet gedeclareerd worden in combinatie met C002, C003 of J090.

€ 108,08
 
i.

Prothetische nazorg

Prothetische nazorg na plaatsing van het klikgebit is binnen vier maanden inclusief:

 • het controleren van de pasvorm van het nieuwe klikgebit;
 • het aanpassen van het klikgebit;
 • het verhelpen van drukplaatsen;
 • het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvulling, ongeacht het aantal benodigde zittingen.
 • het controleren van de retentie van de mesostructuren;
 • het zo nodig aanpassen van de retentie van mesostructuren

De prestaties J090, J091, J100 t/m J109 en de prothetische prestaties J080 t/m J089 kunnen dus niet binnen vier maanden na plaatsing van het klikgebit worden berekend.

Onzorgvuldig gebruik

J104, J105, J106, J107 en, J108 kunnen alleen binnen vier maanden na plaatsing van het klikgebit worden gedeclareerd indien sprake is van onzorgvuldig gebruik door de patiënt.

Voor prothetische nazorg voor het niet klik-deel van het klikgebit van de J080 wordt verwezen naar het P-hoofdstuk onderdeel E Nazorg.

De prestaties uit dit onderdeel mogen voor dezelfde kaak niet met elkaar worden gecombineerd met uitzondering van J109.

Standaard consulten nazorg worden gedeclareerd middels prestatie C002 en middels klachten als C003. Niet te declareren binnen vier maanden na plaatsing van een klikgebit, omvorming, rebasing of reparatie.

J100*

Opvullen zonder staafdemontage

Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips of matrices van drukknoppen. Ongeacht het aantal implantaten per kaak. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109.

€ 168,12
J101*

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109.

€ 210,15
J102*

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109.

€ 240,18
J103*

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109.

€ 270,20
J104*

Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk

Per kaak. Reparatie van het klikgebit zonder afdruk, bedoeld voor eenvoudige reparaties aan het klikgebit zelf, zoals bijvoorbeeld het vernieuwen of vastzetten van elementen of het repareren van een breuk of scheur of het vervangen van een retentie-insert. Ongeacht het aantal implantaten per kaak. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109. Inclusief twee maanden nazorg in het kader van de reparatie van het bestaande klikgebit.

€ 21,12
J105*

Reparatie zonder staafdemontage

Per kaak. Reparatie waarvoor tenminste één van de onderstaande handelingen nodig is:

 • een afdruk;
 • het vervangen of repareren van clips;
 • het vervangen of repareren van de volledige matrices van drukknoppen.

Ongeacht het aantal implantaten per kaak. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109. Inclusief twee maanden nazorg in het kader van de reparatie van het bestaande klikgebit.

€ 66,05
J106*

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109. Inclusief twee maanden nazorg in het kader van de reparatie van het bestaande klikgebit.

€ 126,09
J107*

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109. Inclusief twee maanden nazorg in het kader van de reparatie van het bestaande klikgebit.

€ 156,11
J108*

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109. Inclusief twee maanden nazorg in het kader van de reparatie van het bestaande klikgebit.

€ 186,14
J109*

Verwijderen en vervangen drukknop

Per drukknop in rekening te brengen. Het verwijderen en vervangen van een drukknop (abutment).

€ 30,02
Onderstaande prestaties gelden in eenheden van vijf minuten. 
 
U25*

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten

Dit tijdtarief betreft de behandeling in het kader van de

tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens Wlz, voor zover die geleverd wordt aan patiënten die verblijven en behandeld worden in een Wlz-instelling. Het gaat om behandeling binnen de muren van de Wlz-instelling. Dit tijdtarief betreft een tarief per werkbare vijf minuten. Bij werkbare tijd gaat het om totale patiëntgebonden tijd.

De transfer (halen- en brengen) van de patiënt naar de behandelkamer en de dagelijkse mondverzorging van de patiënt zijn niet via U25 in rekening te brengen.

Naast U25 mogen voor dezelfde behandeling in het kader van de tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Wlz geen andere prestaties gedeclareerd worden, met uitzondering van J057, kosten van intraveneuze sedatie en narcose (A20), röntgenonderzoek (X10 t/m X34) en de kostentarieven (B12, H21, E04, J001, J002 en J050).

€ 16,03
U35*

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten

Dit tijdtarief betreft de behandeling in het kader van de

tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens Wlz, voor zover die geleverd wordt aan patiënten die verblijven en behandeld worden in een Wlz-instelling. Het gaat om behandeling buiten de Wlz-instelling in de eigen praktijk van de zorgaanbieder. Dit tijdtarief betreft een tarief per 1/12 deel stoeluur, met andere woorden per vijf minuten. Bij stoeluren gaat het om direct patiëntgebonden tijd.

Naast U35 mogen voor dezelfde behandeling in het kader van de tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Wlz geen andere prestaties gedeclareerd worden, met uitzondering van J057, kosten van intraveneuze sedatie en narcose (A20), röntgenonderzoek (X10 t/m X34) en de kostentarieven (B12, H21, E04, J001, J002 en J050).

€ 18,50
U05*

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten

Dit tijdtarief betreft de behandeling in het kader van de mondzorg van bijzondere zorggroepen, bijvoorbeeld met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap of extreem angstige patiënten waarbij de behandelingsduur langer is dan doorgaans bij reguliere patiënten het geval is. Dit tijdtarief betreft ook die verzekerden die volgens het Besluit zorgverzekering in aanmerking komen voor hulp in het kader van artikel

2.7 Bz lid 1 sub b en sub c. Dit tijdtarief betreft een tarief per 1/12 deel stoeluur, met andere woorden per vijf minuten. Bij stoeluren gaat het om direct patiëntgebonden tijd.

Er geldt hierbij:

 • Prestatie U05 mag in combinatie met andere prestaties gedeclareerd worden als de U05 wordt ingezet voor de begeleiding van moeilijk behandelbare patiënten.

 • Indien U05 voor de gehele behandeling in rekening wordt gebracht, mogen er naast de U05 voor dezelfde behandeling in het kader van de tandheelkundige zorg, geen andere prestaties gedeclareerd worden, met uitzondering van J057, kosten van intraveneuze sedatie en narcose (A20), röntgenonderzoek (X10 t/m X34) en de kostentarieven (B12, H21, E04, J001, J002 en J050).

€ 18,50

Y01

Informatieverstrekking, per vijf minuten

Deze prestatie kan in rekening worden gebracht indien de zorgverlener wordt benaderd met informatieverzoeken in het kader van de individuele gezondheidszorg door derden (al dan niet via de patiënt) die niet volgen uit zorg- of dienstverlening in het kader van de Zvw, Wlz, Wmo of Jeugdwet. Denk hierbij aan verzoeken vanuit bedrijfs- of verzekeringsartsen, advocaten, politie, ed.

Het tarief mag daarmee niet in rekening worden gebracht:

 • Indien het een informatieverzoek betreft waarvoor bij enig wettelijk voorschrift is bepaald dat zorgaanbieders die informatie kosteloos ter beschikking moeten stellen.

 • Bij ziektekostenverzekeraars.

 • In het kader van zorgverlening waarvoor de mondzorgverlener de patiënt heeft verwezen, zoals bij een aanvraag/machtiging voor geneesmiddelen, hulpmiddelen, etc.

 • In het kader van zorgverlening waarvoor de mondzorgverlener een advies vraagt aan een andere zorgverlener.

Het tarief voor informatieverstrekking mag alleen in rekening worden gebracht aan degene die het verzoek heeft ingediend. Het verzoek om informatie dient schriftelijk te worden gesteld. Voor een gevraagde toelichting of verduidelijking op de verstrekte informatie mag het tarief niet in rekening worden gebracht.

De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke bestede tijd voor deze prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de bestede tijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

€ 16,03

Y02

Onderlinge dienstverlening

De levering van (onderdelen van) de prestaties tandheelkundige zorg door een zorgaanbieder in opdracht van een andere zorgaanbieder. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de ‘uitvoerende zorgaanbieder’. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’.

De uitvoerende zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om (onderdelen van) de prestaties tandheelkundige zorg met inachtneming van de geldende maximumtarieven, in opdracht van de opdrachtgevende zorgverlener via onderlinge dienstverlening in rekening te brengen aan de opdrachtgevende zorgaanbieder.

Maximum

a.

Diagnostisch onderzoek

De verrichtingen in dit hoofdstuk (C002 en C003) zijn inclusief:

 • het meten en vastleggen van de DPSI-score;
 • het geven van voorlichting, aanwijzingen en adviezen over preventief gedrag en/of preventieve maatregelen, voor zover deze niet meer dan vijf minuten in beslag nemen;
 • het uitvoeren van binnen de verrichtingenlijst niet anders te declareren kleine verrichting(en);
 • het verwijzen naar een andere zorgverlener.

C002 en C003 kunnen niet in rekening worden gebracht in het kader van consulten orthodontie. Hiervoor dienen de prestaties en tarieven uit de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg in rekening te worden gebracht.

C001

Consult ten behoeve van een intake

Het eerste consult met een voor de zorgaanbieder nieuwe patiënt, niet zijnde een verwezen patiënt. Eenmaal te declareren per zorgaanbieder bij een (gedeeltelijk) betande patiënt met blijvende tanden en kiezen.

€ 50,54
C002

Periodieke controle

Ook te berekenen bij intakeconsult van asielzoekers (uitsluitend voor RMA-verzekerden in de Centrale Opvang).

€ 25,27
C003

Probleemgericht consult

Uitsluitend te berekenen:

 • indien het consult plaatsvindt op initiatief van de patiënt naar aanleiding van een klacht of vraag;
 • als vervolgconsult naar aanleiding van een eerdere vraag of probleem niet zijnde een periodieke controle.

In dezelfde zitting mag geen andere declarabele verrichting plaatsvinden, met uitzondering van röntgenonderzoek, verdoving en/of de toeslagen voor mondzorg aan huis en avond-, weekend- en nachtbehandeling (C020, C021).

€ 25,27
C014

Pocketregistratie

 • Het exploratief sonderen van de pocketdiepte rondom alle aanwezige tanden en kiezen;
 • Het vastleggen van de pockets dieper dan 3 mm;
 • Het vastleggen van de locaties met bloedingsneiging na sonderen.
€ 39,90
C015

Parodontiumregistratie

Pocketregistratie (zie C014) met tevens:

 • meting van sondeerdiepte en/of aanhechtingsverlies en vastleggen van gegevens;
 • het vastleggen van de beweeglijkheid (mobiliteit) van de tanden en kiezen;
 • het vastleggen van de doorgankelijkheid van de wortelsplitsingen (furcaties);
 • het bespreken van de gezondheid van het tandvlees met de patiënt.
€ 79,79
 
b.

Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

Voor uitgebreid functie-onderzoek kaakgewricht zie hoofdstuk IX.

Voor uitgebreid tandvleesonderzoek zie hoofdstuk XII.

Voor uitgebreid onderzoek implantologie zie hoofdstuk XIII.

C010

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

De aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen is uitsluitend in rekening te brengen als er na het stellen van routinevragen nog meer medische informatie nodig is over een patiënt. Inclusief bespreking met de patiënt en zo nodig overleg met zorgaanbieder zijnde huisarts of specialist.

€ 25,27
C012

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt

Onderzoek en vervolgens het opstellen en bespreken van het behandelplan met de patiënt.

Inclusief:

 • het consult;
 • het afnemen van eventuele vragenlijst(en);
 • bespreken van de behandelmogelijkheden tijdens het consult;
 • het opstellen van het behandelplan;
 • en het maken van de bijbehorende begroting(en).

Exclusief:

 • röntgen-, microbieel of enzymatisch onderzoek.

In sommige gevallen is het mogelijk dat later aanvullend onderzoek nodig is op specifieke deelgebieden, zoals tandvlees, kaak- en kauwstelsel of implantologie.

Niet te berekenen in combinatie met C002 of C003 in dezelfde zitting. Voor second opinion in het kader van orthodontie geldt een afwijkende tariefcode (zie Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg).

€ 119,69
C013*

Studiemodellen

Afdruk van boven- en onderkaak. Deze prestatie kan gedeclareerd worden:

– voor het maken van studiemodellen t.b.v. het behandelplan;

– voor het nemen van (digitale) afdrukken voor een gebitsmodel om de progressie van slijtage nu of in de toekomst te kunnen vergelijken;

– voor het maken van een gebitsmodel voor het (tijdelijk) overbrengen van de vorm van geplande vullingen of kronen in de mond op nog onbehandelde tanden en kiezen (mock- up).

€ 33,25
G75

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

Per kaak in rekening te brengen.

€ 66,49
 
c.

Toeslagen en diversen

De codes C020 en C021 kunnen enkel als toeslag worden gedeclareerd in combinatie met (een) andere prestatie(s).

C020

Mondzorg aan huis

Exclusief vervoer.

€ 19,95
A30

Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie

Bedoeld voor organisatie van de ingreep onder algehele anesthesie in een erkend ziekenhuis.

€ 53,20
C021

Weekendbehandeling

Van zaterdag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur. Niet in rekening te brengen bij reguliere (niet-incidentele) praktijkwerk tijden. Tevens bedoeld voor algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet.

€ 27,93
C021

Avondbehandeling

Tussen 18.00 en 24.00 uur. Niet in rekening te brengen bij reguliere (niet incidentele) praktijkwerktijden. Kan ook in combinatie met C85 worden gedeclareerd.

€ 27,93
C021

Nachtbehandeling

Tussen 24.00 en 07.00 uur.

€ 27,93

X10

Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

Per opname.

€ 18,62

X11

Beoordelen kleine röntgenfoto

Kan niet door dezelfde mondzorgaanbieder (praktijk) als X10 in rekening worden gebracht.

€ 13,96

X21

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto

Niet voor implantologie in de edentate kaak (zie hiervoor X22).

€ 79,79

X22

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

€ 79,79

X23

Beoordelen kaakoverzichtsfoto

Beoordelen kaakoverzichtsfoto gemaakt middels X21 en X22. Kan niet door dezelfde mondzorgaanbieder (praktijk) als X21 en X22 in rekening worden gebracht.

€ 29,26

X24

Maken en beoordelen schedelfoto

€ 35,91

X34

Beoordelen schedelfoto

Kan niet door dezelfde mondzorgaanbieder (praktijk) als X24 in rekening worden gebracht.

€ 26,60

X25

Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto

Het maken en beoordelen van een meerdimensionale kaakfoto (bijvoorbeeld met een CT-scanner). Deze foto dient uitsluitend te worden genomen indien het maken van een dergelijke opname een meerwaarde heeft ten opzichte van conventionele röntgendiagnostiek.

€ 226,08

X26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

Het beoordelen van de meerdimensionale kaakfoto en het bespreken met de patiënt. Kan niet door dezelfde mondzorgaanbieder (praktijk) als X25 in rekening worden gebracht.

€ 66,49

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten

Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het kleuren van de plaque;

 • het vastleggen van de plaquescore;

 • het geven van voedingsadviezen;

 • het afnemen van een voedingsanamnese;

 • het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s);

 • vastleggen en analyseren van QLF-opnamen in combinatie met het bespreken hiervan met de patiënt of diens ouder(s)/verzorgers(s).

De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke (directe) behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten. Deze prestatie kan in combinatie met C11 worden gedeclareerd, mits de preventieve voorlichting/ instructie meer dan vijf minuten in beslag heeft genomen.

€ 14,91

M02

Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten

De prestatie omvat:

 • het (opnieuw) kleuren van plaque;

 • het (opnieuw) vastleggen van de plaquescore;

 • het bijsturen van de (begeleiders van) de patiënt in eerdere instructies.

De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

€ 14,91

M03

Gebitsreiniging, per vijf minuten

De prestatie omvat:

 • het verwijderen van plaque of tandsteen;

 • het polijsten van tanden, kiezen, implantaten of de prothese.

De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

€ 14,91

M05

Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit

De prestatie omvat:

 • het beslijpen of toegankelijk maken (slicen) van het gaatje in een element (caviteit);

 • het behandelen van het carieuze dentine (tandbeen) met cariësconserverende middelen;

 • het aanbrengen van een beschermlaag;

 • het fluorideren van het melkelement;

 • het vastleggen en monitoren van de cariëslaesie.

Deze prestatie is bedoeld als preventieve maatregel, ter voorkoming van verdere voortschrijding van het carieuze proces (gaatje). Deze prestatie is inclusief de communicatie met of voorlichting van de ouders/verzorgers.

Hiertoe worden gerekend Non-Restorative Cavity Treatment (NRCT, zie richtlijn mondzorg jeugd) en Ultra Conservative Treatment (UCT, hierbij wordt gebruik gemaakt van handinstrumenten om een cariëslaesie te openen).

€ 29,92

M32 */**

Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek

Deze prestatie omvat:

 • het nemen van een eenvoudig plaque- of speekselmonster;

 • het interpreteren van de bacteriologische of enzymatische gegevens.

Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de test in de praktijk in aanwezigheid van de patiënt wordt uitgevoerd.

€ 19,95

M30

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

Per element. Behandeling van gevoelige tandhalzen of het preventief toedienen van een medicament zoals fluoride- of chloor-hexidineproducten/preparaten.

Bedoeld voor het behandelen van maximaal 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine. Indien er meer dan 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine worden behandeld, is M40 aangewezen. Deze prestatie is niet bedoeld voor het gebruik van cariësdetector, retractiekoord/gel, of bloeding stelpende materialen.

€ 6,65

M40

Fluoridebehandeling

Per kaak. Inclusief polijsten. Ook bedoeld voor het behandelen van meer dan 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine. Indien er 5 elementen of minder dan 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine worden behandeld, is M30 aangewezen.

€ 16,62

M61*

Mondbeschermer

Afdrukken en plaatsing. Inclusief een eventueel benodigde afdruk van de onderkaak t.b.v. occlusiefixatie. Hieronder vallen ook (individueel) aangemeten mondbeschermers ten behoeve van sportactiviteiten.

€ 29,92

M80*

Behandeling van witte vlekken, eerste element

Per element. Behandeling van fluorose of cariogene plekjes met behulp van micro invasieve infiltratievloeistof. Inclusief etsen en afwerking.

Materiaalkosten voor de invasieve vloeistof kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 57,85

M81*

Behandeling van witte vlekken, volgend element

Per element. Behandeling van fluorose of cariogene plekjes met behulp van micro invasieve infiltratievloeistof. Inclusief etsen en afwerking.

Materiaalkosten voor de invasieve vloeistof kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 31,92

A10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

Niet in rekening te brengen bij chirurgische verrichtingen (Hoofdstuk X, H-codes).

Geleidings- en/of infiltratieverdoving wordt in de onderkaak per blok gedeclareerd. In de bovenkaak wordt per twee naast elkaar liggende elementen gedeclareerd, waarbij de mediaanlijn als scheiding optreedt. In de onderkaak (front) wordt per twee naast elkaar liggende elementen gedeclareerd (cuspidaat – cuspidaat).

Intraligamentaire, intraossale of intrapulpaire verdoving is per element declarabel.

€ 16,62

A15

Oppervlakte verdoving

Alleen in rekening te brengen indien niet gevolgd door A10.

€ 8,64

A20

Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie

Als tandheelkundige behandelingen onder algehele anesthesie (verdoving) of sedatie worden uitgevoerd, maakt de mondzorgaanbieder hiervoor aanvullende kosten (bijvoorbeeld de inhuur van een anesthesioloog die de patiënt door middel van algehele anesthesie onder verdoving brengt). Met deze prestatie kunnen die kosten in rekening worden gebracht. De prestatie is inclusief het geven van voorlichting aan de patiënt over de (beperkte noodzaak tot) algehele anesthesie of sedatie, de bespreking van de risico’s, de bespreking van kindvriendelijke innovaties ter beperking van de behandelduur en het uitvoeren van het noodzakelijke medische onderzoek.

De tandheelkundige behandeling zelf kan niet in rekening worden gebracht met de prestatie verdoving door middel van algehele anesthesie of sedatie (A20); hiervoor dienen de uitgevoerde prestaties uit deze prestatielijst in rekening te worden gebracht.

Prestatie A20 kan alleen voor sedatie in rekening worden gebracht indien wordt voldaan aan de richtlijn sedatie en/of analgesie (PSA) op locaties buiten de operatiekamer.

kostprijs

B10

Introductie roesje (lachgassedatie)

Prestatie waarin uitleg wordt gegeven over toepassing van lachgassedatie. Eenmalig per behandeling in rekening te brengen.

€ 33,25

B11

Toediening roesje (lachgassedatie)

Per zitting in rekening te brengen.

€ 33,25

B12

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

Per zitting in rekening te brengen.

€ 41,56

V71

Eénvlaksvulling amalgaam

Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.

€ 27,93

V72

Tweevlaksvulling amalgaam

Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.

€ 44,55

V73

Drievlaksvulling amalgaam

Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.

€ 57,85

V74

Meervlaksvulling amalgaam

Vulling waarbij ten minste één knobbel in de restauratie is opgenomen en drie of meer vlakken zijn betrokken. Inclusief eventuele onderlaag.

€ 81,12

V81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 41,23

V82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 57,85

V83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 71,15

V84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer

Vulling waarbij ten minste één knobbel in de restauratie is opgenomen en drie of meer vlakken zijn betrokken. Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 94,42

V91

Eénvlaksvulling composiet

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 53,20

V92

Tweevlaksvulling composiet

Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 69,82

V93

Drievlaksvulling composiet

Hieronder valt ook de hoekopbouw (klasse IV) in front. Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 83,12

V94

Meervlaksvulling composiet

Vulling waarbij ten minste één knobbel in de restauratie is opgenomen en drie of meer vlakken zijn betrokken. Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking.

€ 106,39

V15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)

Directe labiale veneering: veneering van het labiale vlak door middel van composiet of confectie kunststofschildje in één zitting, inclusief etsen (voor indirecte labiale veneering, zie R78 en R79).

€ 79,79

V30

Fissuurlak eerste element (sealen)

Aanbrengen fissuurlak op element ter voorkoming van cariës.

Inclusief etsen.

€ 29,92

V35

Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)

Aanbrengen fissuurlak op volgend element ter voorkoming van cariës. In dezelfde zitting als V30. Inclusief etsen.

€ 16,62

V40

Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

Per element. Polijsten van amalgaam vullingen slechts in rekening te brengen bij nog niet eerder gepolijste vullingen.

€ 6,65

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

Ongeacht het aantal elementen per aangebrachte cofferdam (lapje).

€ 13,30

V70*

Parapulpaire stift

Tarief ook van toepassing bij parodontale regeneratietechnieken.

Stiften kunnen tegen kostprijs als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 13,30

V80*

Wortelkanaalstift

Stiften kunnen tegen kostprijs als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 23,27

V85*

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

Stiften kunnen tegen kostprijs als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 9,97

De verrichtingen uit het hoofdstuk VII zijn exclusief:

 • verdoving;
 • röntgenologische verrichtingen;
 • verrichtingen die noodzakelijk zijn ter voorbereiding van de wortelkanaalbehandeling;
 • kosten bijzondere materialen, zoals MTA;
 • definitieve restauratie;
 • isolatie d.m.v. rubberdam.

Ten behoeve van de diagnostiek van wortelkanaalbehandelingen wordt de Dutch Endodontic Treatment Index (DETI)-score gebruikt, en waar nodig gevolgd door invulling van de Classificatie Endodontische Behandeling (CEB), conform de Richtlijn endodontische diagnostiek en behandeling.

Bij een CEB Klasse II of III wortelkanaalbehandeling kunnen naast het maximumtarief van de wortelkanaalbehandeling in rekening worden gebracht:

 • de daarvoor geldende toeslagen uit hoofdstuk E (prestaties E51 tot en met E57);
 • de daartoe geëigende codes bij een voorbehandeling bij isolatie door middel van rubberdam;
 • de geëigende codes uit hoofdstuk XII wanneer parodontale voorbehandeling nodig is wegens endo-parodontale problematiek.
 
a.Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

 • Onderzoek naar de oorzaak van de klacht;
 • vaststellen van de DETI-score;
 • invullen Classificatie Endodontische Behandeling;
 • bespreken endodontisch behandelplan; en
 • indien van toepassing: beslissen over verwijzing naar een andere zorgaanbieder en eventueel opstellen verwijsbrief.

Alleen in rekening te brengen bij DETI-B. Niet in combinatie met code E01, E77 en E78 in rekening te brengen.

€ 46,55
E03

Consult na tandheelkundig ongeval

Uitgebreid consult volgens Richtlijn Dentaal Trauma, niet in combinatie met E01 en E02 in rekening te brengen.

€ 36,57
 
b.Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60*

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

Totale of partiële pulpotomie: het verwijderen van het beschadigde en geïnfecteerde tandweefsel, het controleren van de bloeding en het aanbrengen van een hermetisch afsluitend restauratiemateriaal.

De materiaalkosten van Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 53,20
 
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

Bij eenmalig gebruik per behandeling te berekenen. Alleen in combinatie met de codes E13, E14, E16, E17, E54, E61, E77, U25 en U35 in rekening te brengen.

€ 54,31
E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

Het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement.

€ 119,69
E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

Het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement.

€ 172,89
E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

Het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement.

€ 226,08
E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

Het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een wortelkanaalcement.

€ 279,28
E85

Elektronische lengtebepaling

Per element in rekening te brengen.

€ 16,62
E19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

Indien de behandeling niet in één zitting wordt voltooid mag E19 in rekening worden gebracht. Dit omvat tevens het weer verwijderen van de desinfectans en het controleren van de preparatielengtes en referentiepunten in de volgende zitting. Inclusief aanbrengen en/of verwijderen tijdelijke restauratie. Niet te declareren in combinatie met de codes E61, E62, E63, E77 en E78.

€ 19,95
E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

Per melkelement met bijvoorbeeld calciumhydroxide.

€ 53,20
 

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.

E51

Verwijderen van kroon of brug

Het verwijderen van een kroon of brug voorafgaande aan het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling met als doel het behoud van de bestaande kroon of brug. Hieronder valt niet het doorslijpen van de kroon of brug. Per element in rekening te brengen.

€ 39,90
E52

Moeilijke wortelkanaalopening

Toeslag die in rekening mag worden gebracht bij een moeilijke wortelkanaalopening veroorzaakt door aanwezigheid van:

 • gegoten, goudporseleinen of keramische vulling;
 • gegoten stiftopbouw;
 • composietopbouw in de tandholte (pulpakamer);
 • extreme inclinatie (>30°);
 • zeer beperkte mondopening (<30 mm).
€ 33,25
E53

Verwijderen van wortelstift

Het verwijderen van een wortelstift van metaal, koolstofvezel, glasvezel of keramiek die in het kanaal is gecementeerd met een definitief bevestigingscement. Per kanaal.

€ 46,55
E54

Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

Revisie van een in een eerder stadium voltooide wortelkanaalbehandeling. Per kanaal.

€ 33,25
E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

In rekening te brengen bij kanalen die niet zichtbaar zijn op röntgenfoto en onmogelijk om in eerste instantie met een vijl # 10 te penetreren. Per kanaal.

€ 33,25
E56*

Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel

Behandeling afgebroken door vorige of verwijzende zorgaanbieder bijvoorbeeld in verband met:

 • gecalcificeerde kanalen;
 • ledges;
 • afgebroken instrumenten;
 • apicale transportatie;
 • perforatie;
 • interne benadering voor het behandelen cervicale resorptie.

Per kanaal in rekening te brengen.

De materiaalkosten van Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 46,55
E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

Per element. Van toepassing bij:

 • C- of S- vorm;
 • Dens in dente;
 • Dilaceratie;
 • Interne resorptie met perforatie;
 • Taurodontie.
€ 33,25
 
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

Het openen van de tandholte (pulpakamer), lengte bepalen, vormgeven, irrigeren en het aanbrengen van calciumhydroxide.

€ 93,09
E62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

Het opnieuw openen van de tandholte (pulpakamer), controleren van een apicale barrière, irrigeren en het verversen van calciumhydroxide.

€ 59,84
E63*

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

Per element. Het aanbrengen van een apicale barrière met behulp van MTA of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal, inclusief extraradiculaire matrijs van bijv. calciumsulfaat. E63 kan als toeslag gedeclareerd worden bij prestaties E13 t/m E17.

De materiaalkosten van Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 49,87
E64

Afsluiting van open wortelpunt

Obturatie van element met apexificatie: door het vullen met gutta-percha en cement.

€ 53,20
 
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

Alleen in rekening te brengen in spoedeisende gevallen tijdens waarneming. Hieronder wordt verstaan: openen tandholte (pulpakamer), extirpatie, toegankelijk maken van kanalen voor irrigatie, irrigeren en het insluiten van calciumhydroxide (inclusief tijdelijke afsluiting).

€ 66,49
E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

Alleen in rekening te brengen in spoedeisende gevallen tijdens waarneming. Hieronder wordt verstaan: openen tandholte (pulpakamer), extirpatie, toegankelijk maken van kanalen voor irrigatie, irrigeren en het insluiten van calciumhydroxide (inclusief tijdelijke afsluiting).

€ 33,25
 
Bleken
E90

Inwendig bleken, eerste zitting

Het verwijderen van vulmateriaal uit de tandholte (pulpakamer) en het coronale deel van het wortelkanaal, het aanbrengen een lekvrije onderlaag en het insluiten van bleekmateriaal. Per element in rekening te brengen.

€ 53,20
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 19,95
E97*

Uitwendig bleken per kaak

Afdrukken, plaatsen bleekhoes en gebruiksinstructie. Ongeacht het aantal elementen per kaak.

€ 83,12
 
Behandeling trauma-element
E40

Directe pulpa-overkapping

Alleen geïndiceerd bij trauma-elementen met een pulpa-expositie in niet-geïnfecteerd dentine waarbij op de dag van het trauma een hermetisch afsluitende restauratie kan worden aangebracht.

€ 33,25
E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

Repositie geluxeerd element: het manueel of met behulp van extractietang reponeren van een geluxeerd element.

€ 13,30
E43*

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

Het aanbrengen van een fixatiespalk van draad en/of composiet (inclusief etsen), per element.

Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht ten behoeve van het herstel en plaatsen van orthodontische retentieapparatuur, hiervoor zijn de F-codes uit de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg aangewezen.

€ 26,60
E44

Verwijderen spalk, per element

Hieronder wordt verstaan het verwijderen van de spalk, wegslijpen composiet en het polijsten van de elementen.

Per element waaraan de spalk is bevestigd in rekening te brengen.

Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht ten behoeve van het verwijderen van orthodontische retentieapparatuur, hiervoor zijn de F-codes uit de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg aangewezen.

€ 6,65
 
Aanbrengen rubberdam
E45

Aanbrengen rubberdam

Inclusief het aanbrengen van een extra barrière in het geval dat er onvoldoende isolatie verkregen kan worden met rubberdam alleen. Ongeacht het aantal elementen per aangebrachte cofferdam (lapje).

€ 13,30
 
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31

Snij-/ hoektand

Het uitvoeren van een flap, het toegankelijk maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie, het verwijderen van ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen. De verrichtingen zijn exclusief het gebruik van de operatiemicroscoop (E86) en het gebruiksklaar maken van de praktijkruimte (E87).

€ 132,99
E32

Premolaar

Het uitvoeren van een flap, het toegankelijk maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie, het verwijderen van ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen. De verrichtingen zijn exclusief het gebruik van de operatiemicroscoop (E86) en het gebruiksklaar maken van de praktijkruimte (E87).

€ 186,18
E33

Molaar

Het uitvoeren van een flap, het toegankelijk maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie, het verwijderen van ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen. De verrichtingen zijn exclusief het gebruik van de operatiemicroscoop (E86) en het gebruiksklaar maken van de praktijkruimte (E87).

€ 239,38
E34*

Aanbrengen retrograde vulling

Het aanbrengen van een retrograde restauratie van een lekvrij materiaal, per kanaal.

€ 26,60
E36*

Het trekken van een element met re-implantatie

Exclusief het eventueel sluiten van de perforatie of het aanbrengen van een retrograde afsluiting en exclusief het aanbrengen van een spalk.

€ 93,09
E37

Kijkoperatie

Diagnostische flap: kijkoperatie ter inspectie van wortelfracturen, perforaties, etc.

€ 79,79
 
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen
E88

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

Het aanbrengen van een diepe vulling, al dan niet in combinatie met een wortelstift, om de kanaalingangen af te sluiten en de pulpakamer op te vullen. Hiermee wordt voldoende houvast gecreëerd voor de hierop aan te brengen vulling en wordt de tand of kies versterkt.

€ 66,49
 
Gebruik operatiemicroscoop
E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

Per wortelkanaalbehandeling in rekening te brengen, tenzij er sprake is van verwijzing naar een andere mondzorgaanbieder (praktijk) om de wortelkanaalbehandeling voort te zetten. Deze andere mondzorgaanbieder (praktijk) mag de prestatie ook per wortelkanaalbehandeling in rekening brengen.

€ 89,77
 
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

Het voor chirurgische behandeling van het wortelkanaal gereed maken van de praktijkruimte in verband met de vereiste steriliteit. Uitsluitend in rekening te brengen indien bijzondere en specifieke maatregelen worden toegepast zoals het geheel afdekken van de patiënt of speciale kleding voor de operateur en assistente.

€ 66,49
De in dit hoofdstuk vermelde tarieven zijn, indien van toepassing, inclusief noodvoorziening.
 
a.Inlays en kronen
R08*

Eénvlaks composiet inlay

Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen.

€ 79,79
R09*

Tweevlaks composiet inlay

Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen.

€ 152,94
R10*

Drievlaks composiet inlay

Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde zitting, inclusief etsen.

€ 199,48
R11*

Eénvlaksinlay

Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening.

€ 119,69
R12*

Tweevlaksinlay

Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening.

€ 186,18
R13*

Drievlaksinlay

Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief noodvoorziening.

€ 265,98
R14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

Toeslag voor extra retentie zoals aanvullende hechttechniek of een aangegoten pin bij het plaatsen van indirecte restauraties.

Cementeren van indirect vervaardigde restauratie na toepassing van ten minste drie van de volgende hulpmiddelen: zandstralen met specifieke straalpoeders, silaniseervloeistof, porceleinetsvloeistof, composietcement.

Aangegoten pin zoals bijvoorbeeld pinledge-, pinlay preparatie, per pin.

Deze toeslag kan uitsluitend in rekening worden gebracht bij één van de volgende prestaties: R08 tot en met R13, R24, R34, R32, R33, R60, R61, R71, R74, R75, R78 of R79.

€ 33,25
R24*

Kroon op natuurlijk element

Alleen in rekening te brengen na plaatsing van een definitieve kroon. Het prepareren voor het plaatsen van een kroon die het element geheel of gedeeltelijk bedekt (respectievelijk een totale omslijping en een omslijping van tenminste drie vlakken) en het plaatsen van de kroon. Tot deze prestatie behoort het beslijpen, het afdrukken en maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur, het passen en plaatsen van zowel de noodvoorziening als de kroon en de benodigde tandvleescorrecties. Deze prestatie dient ook in rekening te worden gebracht indien de kroon als brugpijler wordt gebruikt.

€ 292,57
R34*

Kroon op implantaat

Alleen in rekening te brengen na plaatsing van een definitieve kroon. Tot deze prestatie behoort het zo nodig beslijpen, het afdrukken en maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur en het plaatsen van de kroon en het eventueel vullen van het schroefgat. Deze prestatie dient ook in rekening te worden gebracht indien de kroon als brugpijler wordt gebruikt. Voor het plaatsen van de noodvoorziening geldt R80/R85. Voor het plaatsen van een tijdelijke kroon op een immediaat geplaatst implantaat, geldt prestatie J87.

€ 265,98
R29*

Confectiekroon

Bedoeld als definitief geplaatste confectiekroon.

€ 59,84
R31

Opbouw plastisch materiaal

Opbouw plastisch materiaal, inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking. Het aanbrengen van vulmateriaal ten behoeve van een kroon vanaf de zitting van het prepareren tot het plaatsen van de kroon. Extra voor parapulpaire stift of stift in wortelkanaal, zie V70, V80 en V85.

€ 66,49
R32*

Gegoten opbouw, indirecte methode

Inclusief noodvoorziening.

€ 66,49
R33*

Gegoten opbouw, directe methode

Inclusief noodvoorziening.

€ 132,99
 
b.Brugwerk
R40*Eerste brugtussendeel€ 199,48
R45*

Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

Per brugtussendeel. Toeslag bij prestatie R40 indien sprake is van meer dan één brugtussendeel (dummy) in hetzelfde tussendeel. Ook voor implantaatgedragen bruggen.

€ 99,74
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 166,24
R50*

Metalen fixatiekap met afdruk

Ongeacht het aantal kappen per brug.

€ 33,25
R55*

Gipsslot met extra afdruk

Niet in combinatie met R50.

€ 33,25
R60*

Plakbrug zonder preparatie

Eén dummy met bevestiging aan één of twee elementen. Pontic met of zonder metalen retentierooster, aan pijlerelementen bevestigd door middel van composiet/etstechniek, inclusief etsen.

€ 132,99
R61*

Plakbrug met preparatie

Eén dummy met bevestiging aan twee elementen. Pontic met of zonder metalen retentierooster, aan pijlerelementen bevestigd door middel van composiet/etstechniek, inclusief etsen.

€ 199,48
R65

Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

Per brugtussendeel. Toeslag bij prestatie R60 of R61 indien sprake is van meer dan één brugtussendeel (dummy) in hetzelfde tussendeel.

€ 46,55
R66

Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

Toeslag bij prestatie R60 of R61.

€ 26,60
 
c.Restauraties diversen
R67

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

Bedoeld als opbouw t.b.v. kroon- en brugwerk.

De kosten van healing abutments zijn niet in rekening te brengen bij deze prestatie.

€ 28,59
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
Toeslag in rekening te brengen bovenop kroontarief.
€ 73,14
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond€ 73,14
R74*

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

Per kroon of pijlerelement in rekening te brengen.

€ 26,60
R75*Opnieuw vastzetten plakbrug€ 66,49
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 33,25
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element€ 33,25
 
d.

Schildje van keramiek of kunststof

Indirect vervaardigd schildje (facing) van composiet, kunststof of

(glas-)keramiek, bevestigd door middel van composiet/etstechniek inclusief etsen.

R78*

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

Voor directe labiale veneering, zie V15.

Het schildje ofwel facing wordt indirect vervaardigd (in een tandtechnisch laboratorium).

€ 79,79
R79*

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

Inclusief noodvoorziening.

Het schildje ofwel facing wordt indirect vervaardigd (in een tandtechnisch laboratorium).

€ 132,99
 
e.

Temporaire voorzieningen

Alleen in rekening te brengen voor een noodvoorziening die:

 1. geen onderdeel vormt van zelf aangevangen kroon- en brugwerk, of
 2. een semi-permanent karakter heeft, gewoonlijk extern en indirect vervaardigd.
R80*

Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies

Deze prestatie kan alleen gedeclareerd worden:

 • voorafgaand aan een kroon op een natuurlijk element (R24) mits de termijn tussen de R80 en R24 minimaal 2 maanden is;
 • voorafgaand aan een kroon op implantaten (R34).
€ 33,25
R85*Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies€ 13,30
R90*

Gedeeltelijk voltooid werk

Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.

Naar gelang het

stadium waarin de

tandheel-kundige

werkzaamheden

verkeren

Op dit hoofdstuk zijn algemene bepalingen van toepassing.

De verrichtingen en tarieven uit hoofdstuk IX zijn exclusief:

 • verdoving;
 • röntgenologische verrichtingen.
 
a.Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)

Onderdeel a van dit hoofdstuk betreft de in rekening te brengen verrichtingen en tarieven voor onderzoek, diagnostiek, behandeling en nazorg van patiënten met niet-dentoalveolaire orofaciale pijn en/of disfunctie (OPD).

Binnen dit onderdeel worden beschouwd:

 1. de diagnostiek/onderzoek bij patiënten met orofaciale pijn en/of disfunctieproblematiek (OPD); en daarnaast
 2. de therapie bij OPD.

Afhankelijk van de mate van complexiteit van de zorgvraag in de context van de individuele patiënt, wordt de therapie aangemerkt als ‘therapie bij niet-complexe OPD’ (OPD A) of ‘therapie bij complexe OPD’ (OPD B). De werkwijze omtrent de diagnostiek en behandeling bij OPD is weergegeven in het stroomschema in de algemene bepalingen.

Eenvoudig onderzoek

Het eenvoudig diagnostisch onderzoek waarmee gestart kan worden bij het melden van een OPD-klacht door een patiënt kan worden gedeclareerd middels prestatie C003. Het stellen van gerichte screeningsvragen is hier onderdeel van.

 
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
G21

Functieonderzoek kauwstelsel

Naar aanleiding van een klacht, suspect voor niet-dentoalveolaire orofaciale pijn en/of disfunctie (OPD).

Onder functieonderzoek kauwstelsel wordt verstaan:

 • het registreren van de klacht;
 • het afnemen van een medische, dentale en psychosociale anamnese;
 • het doen van bewegingsonderzoek (het meten van de maximale bewegingsuitslagen, het rapporteren van pijn (van gewricht of spier), het rapporteren van gewrichtsgeluiden (knappen en/of crepitatie), orthopedische testen, palpatie kauwmusculatuur en kaakgewricht);
 • het schriftelijk vastleggen van de bevindingen;
 • het formuleren van een werkdiagnose.

Deze prestatie is inclusief het geven van uitleg over de mogelijke afwijking aan de patiënt en het vaststellen en bespreken van het behandelplan met de patiënt. Ook inclusief eventuele verwijzing naar een andere zorgaanbieder.

De rechtvaardiging tot het uitvoeren van het functieonderzoek kauwstelsel is aanwezig bij symptomen van orofaciale pijn en/of disfunctie welke niet kunnen worden verklaard op basis van een dentoalveolaire oorsprong en er geen verdenking bestaat op een andere causale medische verklaring.

€ 119,69
G22

Verlengd onderzoek OPD

Het verlengd onderzoek OPD is een multidimensionaal onderzoek ten behoeve van diagnostiek van (mogelijk) complexe orofaciale pijn en/of disfunctie.

Inclusief:

 • Onderzoek naar mogelijke dentoalveolaire oorzaak;
 • Het volledige DC-TMD as1 onderzoek;
 • Het afnemen en beoordelen van de volledige DC-TMD as2 vragenlijsten of daaraan equivalente vragenlijsten;
 • Indien nodig overleg met de huisarts, medisch specialist of andere voor de OPD relevante zorgverlener;
 • Het formuleren en bespreken van de diagnose en bepaling van beleid met patiënt.

Op basis van de aard van de OPD wordt bovenstaand onderzoek uitgebreid met een of meer modules:

 • Onderzoek cervicogene pijn;
 • Onderzoek neurogene pijn;
 • Onderzoek hoofdpijn.

Rechtvaardiging tot het uitvoeren van het Verlengd Onderzoek OPD is aanwezig wanneer er sprake is van orofaciale pijn en/of disfunctie en er op basis van het functieonderzoek kauwstelsel geen adequate werkdiagnose en/of behandelplan kan worden geformuleerd of op basis van evaluatie/herbeoordeling na therapie OPD A.

Na het uitvoeren van het Verlengd onderzoek OPD wordt de zorgzwaarte en het te volgen beleid bepaald: therapie OPD A (niet complex); therapie OPD B (complex). Indien de oorzaak of behandeling buiten het domein van de gnathologie vallen volgt in overleg met de huisarts doorverwijzing naar de 2e lijn.

€ 239,38
G23

Spieractiviteitsmeting en registratie

Aanvullend onderzoek na het Verlengd onderzoek OPD met gebruikmaking van specifieke apparatuur.

€ 106,39
 
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21)
G41

Consult OPD-therapie A (niet-complex)

Therapie bij niet-complexe OPD, per zitting. OPD therapie valt onder de noemer ‘niet-complex ‘ (OPD A) wanneer het functieonderzoek kauwstelsel volstaat om een werkdiagnose en behandelplan te formuleren.

Deze prestatie omvat counceling en begeleiding van de OPD A.

Indien van toepassing omvat deze prestatie ook:

 • het aanleren van oefeningen en automassage;
 • controle en correctie van een stabilisatieopbeetplaat;
 • adviezen betreffende het gebruik van (pijn)medicatie;
 • reponeren bij acute blokkade van het kaakgewricht.

Uitsluitend in rekening te brengen indien voorafgaand het functieonderzoek kauwstelsel (G21) en/of verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden.

€ 69,82
G62*

Stabilisatieopbeetplaat

Uitsluitend in rekening te brengen indien voorafgaand het functieonderzoek kauwstelsel (G21) en/of verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden.

Inclusief:

 • het maken van (digitale) afdrukken;
 • de beetregistratie (ongeacht de methode);
 • het plaatsen van de spalk;
 • kleine correcties;
 • het geven van eenmalige instructie omtrent het gebruik.

Eventueel herhaalde instructies correcties en begeleiding vallen onder het therapieconsult (G41 of G43).

Voor een zogeheten nightguard of thermoplastische drumplaat geldt prestatie G69.

€ 179,53
G68*

Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk

Uitsluitend in rekening te brengen indien voorafgaand het functieonderzoek kauwstelsel (G21) en/of verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden.

Deze prestatie mag tevens in rekening worden gebracht indien een andere zorgaanbieder dan de zorgaanbieder die het functieonderzoek heeft uitgevoerd, de stabilisatieopbeetplaat repareert.

€ 53,20
G47

Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A

Evaluatieonderzoek na therapie bij OPD A. Uitsluitend in rekening te brengen indien voorafgaand het functieonderzoek kauwstelsel (G21) en/of verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden.

Inclusief:

 • hermeting van de afwijkende waarden uit het functieonderzoek kauwstelsel;
 • bespreking van de bevindingen met de patiënt en schriftelijke registratie;
 • planning van nazorg.
€ 79,79
 
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.
G43

Consult OPD-therapie B (complex)

Therapie bij complexe OPD, per zitting. Bij complexe OPD is sprake van problematiek die interacteert op meerdere gebieden (meerdere assen). Dit vereist een multidimensionele en gecoördineerde behandeling. Uitsluitend in rekening te brengen nadat een Verlengd Onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt. Het betreft een uitgebreid consult ten behoeve van therapie bij complexe OPD B. Deze prestatie omvat counseling en begeleiding van de OPD B.

Indien van toepassing omvat deze prestatie ook:

 • het geven van pijneducatie;
 • het geven van gedragsadviezen;
 • controle, instructies gebruik en evaluatie van een stabilisatieopbeetplaat en kleine correcties;
 • het voorschrijven van recept-gebonden medicatie;
 • het aanleren van oefeningen en automassage;
 • biofeedback technieken en sensomotorische oefentherapie, zo nodig met individuele hulpmiddelen.
€ 134,32
G44*

Therapeutische injectie

Spierinjectie of kaakgewrichtsinjectie met een medicament.

De prestatie kan uitsluitend gedeclareerd worden indien:

 • voorafgaand het verlengd onderzoek OPD heeft plaatsgevonden (G22);
 • de OPD als complex is aangemerkt; en
 • het een zelfstandige verrichting betreft die in een aparte zitting plaatsvindt.

Tarief vermeerderd met kostprijs van ingespoten medicament.

Onder therapeutische injectie wordt niet verstaan: behandeling triggerpoint. Behandeling triggerpoint valt onder G41 of G43.

€ 73,14
G46*

Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)

Eenmalig consult voor instructie bij gebruik van een hulpmiddel voor mobiliteitsbevorderende oefentherapie. Eventuele vervolgconsulten en behandelingen met het betreffende hulpmiddel vallen onder prestatie G43 en kunnen niet apart gedeclareerd worden.

Uitsluitend in rekening te brengen nadat een Verlengd Onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.

€ 53,20
G48

Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B

Evaluatieonderzoek na therapie bij OPD B. Inclusief:

 • hermeting van de bevindingen uit het Verlengd onderzoek OPD (G22);
 • bespreking van de bevindingen met de patiënt en schriftelijke registratie daarvan;
 • planning van nazorg; en
 • schriftelijke rapportage aan verwijzers en medebehandelaars.

Uitsluitend in rekening te brengen nadat een Verlengd Onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.

Ook van toepassing voor hernieuwd onderzoek van patiënten die zich binnen een jaar na een eerder afgeronde therapie bij OPD B met dezelfde OPD-klacht bij dezelfde instelling melden.

€ 132,99
b.

Beetregistraties

Onderdeel b van dit hoofdstuk betreft de in rekening te brengen verrichtingen en tarieven voor beetregistratiemethoden voor het kauwstelsel, indirect planmatig inslijpen, beetbeschermingsplaat en aanbrengen front/hoektandgeleiding.

De hieronder vermelde tarieven voor code G10 tot en met G20 zijn inclusief kosten van tandtechnische werkzaamheden al of niet in eigen beheer uitgevoerd.
G10

Niet-standaard beetregistratie

Extra-oraal, quick mount. Hieronder wordt verstaan: het overbrengen van de positie van de bovenkaak in de schedel ten opzichte van de arbitraire intercondylaire as naar een middelwaarde articulator met behulp van face- of earbow, exclusief modellen.

G10 is in combinatie met de R24 of R34 slechts declarabel indien sprake is van een behandeling waarbij minimaal 2 kronen worden geplaatst.

€ 99,74
 
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
G11

Scharnierasbepaling

Met behulp van hinge-axis locator en bepalen derde referentiepunt.

€ 99,74
G12

Centrale relatiebepaling

Het ondermodel tegenover het bovenmodel ingipsen met behulp van drie wasbeten. Hierbij wordt uitgegaan van splitcast in het bovenmodel.

€ 93,09
G13

Protrale/laterale bepalingen

Lateraal links en rechts en protraal, waarna de condylushelling en de Bennethoek worden ingesteld.

€ 66,49
G14

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

Bijvoorbeeld Stuartregistratie, Denar.

€ 598,45
G16

Therapeutische positiebepaling

Opnieuw bepalen van de therapeutische positie van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak door middel van een wasbeet en opnieuw ingipsen.

€ 33,25
G20

Beetregistratie intra-oraal

Bijvoorbeeld pijlpuntregistratie.

€ 66,49
 
Diversen
G09

Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur

Het met behulp van specifieke apparatuur digitaal meten en analyseren hoe de tanden en kiezen op elkaar passen en welke krachten hierop worden uitgeoefend. Deze code is in combinatie met R24 of R34 slechts declarabel indien sprake is van een behandeling waarbij minimaal twee kronen worden geplaatst. De G09 mag niet ten behoeve van een vulling gedeclareerd worden.

€ 35,91
G15

Toeslag voor het behouden van beethoogte

Bijvoorbeeld door kunsthars of stents mal of het laten staan van occlusiedeel op element en antagonist. Kan niet in combinatie met een solitaire kroon of bij meerdere kronen die geen onderdeel zijn van de dorsale steunzone (zijdelingse delen).

€ 33,25
G65*

Indirect planmatig inslijpen

Prestatie G65 kan één keer in rekening worden gebracht ongeacht het aantal zittingen waarin onderstaande verrichtingen plaatsenvinden.

Inclusief:

 • het maken van (digitale) afdrukken;
 • de registratie van de gewenste occlusale verhoudingen (ongeacht de methode);
 • het plaatsen van de modellen in een articulator; en
 • het maken van een op schrift gesteld inslijpplan alsmede het uitvoeren van de inslijpprocedure.
€ 365,72
G69*

Beetbeschermingsplaat

De vervaardiging en plaatsing van een occlusale plaat van harde kunsthars, zonder dat voorafgaand onderzoek naar een OPD heeft plaatsgevonden.

Inclusief:

 • het maken van (digitale) afdrukken;
 • de registratie (ongeacht de methode);
 • het plaatsen van de beetbeschermingsplaat, inclusief kleine correcties; en
 • het geven van bijbehorende instructie omtrent het gebruik.

Eventuele controlebezoeken – al dan niet met kleine correcties, uit te voeren aan de beetbeschermingsplaat – kunnen worden gedeclareerd middels prestatie C13.

€ 73,14
G33*

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

Bijvoorbeeld door middel van palatinale schildjes, per element.

€ 66,49
 
c.

Snurk- en slaapstoornisbeugel

Onderdeel c van dit hoofdstuk betreft de in rekening te brengen verrichtingen en tarieven voor behandeling van patiënten met een snurk- en/of slaapstoornissenbeugel (Mandibulair Repositieapparaat, MRA). Onder een MRA wordt verstaan: Een apparaat waarmee de onderkaak gedwongen van positie verandert met als doel de bovenste luchtwegen te verruimen en/of snurken te beperken.

In het maximumtarief voor het MRA zijn consultatie en diagnostiek (inclusief eventuele röntgenfoto’s) niet inbegrepen. Dit kan apart in rekening worden gebracht met de prestatiebeschrijvingen uit hoofdstuk I Consultatie en diagnostiek (C) en hoofdstuk II Röntgendiagnostiek (X).

Voor een consult naar aanleiding van een klacht kunnen de prestatiebeschrijvingen uit hoofdstuk I Consultatie en diagnostiek (C) apart in rekening worden gebracht.

G71*

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

Inclusief:

 • het maken van (digitale) afdrukken;
 • de registratie (ongeacht de methode);
 • het plaatsen van het apparaat, inclusief het aanbrengen van kleine correcties en het geven van bijbehorende instructies omtrent het gebruik;
 • nazorg gedurende twee maanden na plaatsing van het MRA.
€ 332,47
G72

Controlebezoek MRA

Controlebezoek, al dan niet met kleine correcties aan het MRA of andere kleine verrichtingen. Uitsluitend in rekening te brengen twee maanden nadat het MRA is geplaatst (G71).

€ 33,25
G73*

Reparatie MRA met afdruk

In het geval er voor het repareren van het MRA (code G73) opnieuw moet worden geregistreerd, is het vervaardigen en declareren van een nieuwe MRA mogelijk (code G71 plus techniekkosten).

€ 53,20
 
d.Myofunctionele apparatuur
G74*Plaatsen van myofunctionele apparatuur
Het bij aanvang van de myofunctionele apparatuur en een introductie over het gebruik van de apparatuur. Deze prestatie omvat tevens de uitleg over het afwijkende mond- en tonggedrag en uitgebreide instructie over het dragen van de myofunctionele apparatuur.
€ 89,77
G75

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

Het slijpen van alle voortanden van één kaak. Per kaak in rekening te brengen.

€ 66,49
G76*

Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur

Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur voor het afleren van afwijkende mond- en tonggewoonten. Deze therapie omvat tevens de uitleg over het afwijkende mond- en tonggedrag, instructie over het dragen van de myofunctionele apparatuur en bijbehorende controle van het dragen van de apparatuur. Deze prestatie is inclusief een verwijzing naar een logopedist. Deze prestatie is een all-in tarief, dit betekent dat naast deze prestatie geen andere prestaties ten behoeve van de myofunctionele apparatuur in rekening kunnen worden gebracht.

Kan niet in combinatie met M01 gedeclareerd worden.

€ 25,27
a.

Onderdeel A

H11 kan niet in rekening worden gebracht voor extracties in het kader van orthodontie. Hiervoor gelden afwijkende prestaties (zie Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg).

De verrichtingen in hoofdstuk X zijn inclusief verdoving.

 
H11

Trekken tand of kies

Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet.

€ 49,87
H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet.

€ 37,24
H21

Kosten hechtmateriaal

Uitsluitend extra in rekening te brengen bij:

 • verrichtingen uit hoofdstuk H, met uitzondering van de codes H11 en H16;
 • U25 en U35.

Per H-code verrichting eenmaal te berekenen.

€ 6,87
H26

Hechten weke delen

Bijvoorbeeld liphechtingen inclusief wondtoilet.

€ 73,14
H50

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling

Inclusief tijdelijke fixatie ongeacht de methodiek; inclusief hechten en wondtoilet.

€ 66,49
H55

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

Terugzetten/ terugplaatsen element exclusief pulpabehandeling, eerste element.

€ 19,95
 
b.Onderdeel B
H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

Het voor chirurgie gereed maken van de praktijkruimte in verband met de vereiste steriliteit. Uitsluitend in rekening te brengen indien bijzondere maatregelen worden toegepast, vergelijkbaar met inrichting operatiekamer.

€ 66,49
H33

Hemisectie van een molaar

Inclusief hechten en wondtoilet.

€ 79,79
H35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

Inclusief hechten en wondtoilet.

€ 79,79
H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

Correctie processus alveolaris. Als zelfstandige verrichting, inclusief hechten en wondtoilet.

€ 59,84
H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

Frenulum extirpatie. Inclusief hechten en wondtoilet.

€ 39,90
 
Wortelpuntoperatie per tandwortel
H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

Het verrichten van een apexresectie na een endodontische behandeling; maximaal twee apices per element in rekening te brengen; inclusief hechten en wondtoilet.

€ 79,79
H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting

Het verrichten van een apexresectie na een endodontische behandeling; maximaal twee apices per element in rekening te brengen; inclusief hechten en wondtoilet.

€ 106,39
H44

Primaire antrumsluiting

Het zodanig hechten dat de randen van het slijmvlies zonder spanning aansluiten; inclusief hechten en wondtoilet.

€ 73,14
H59

Behandeling kaakbreuk, per kaak

Fractuur van processus alveolaris. Als zelfstandige verrichting; inclusief hechten en wondtoilet.

€ 93,09
 
Cyste-operatie
H60

Marsupialisatie

Inclusief hechten en wondtoilet.

€ 93,09
H65

Primaire sluiting

Inclusief hechten en wondtoilet.

€ 179,53
 
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

Inclusief hechten en wondtoilet.

€ 93,09
H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

Inclusief hechten en wondtoilet.

€ 179,53
H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

Inclusief hechten en wondtoilet.

€ 126,34
H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

Inclusief hechten en wondtoilet.

€ 212,78

Onder prothetische nazorg wordt verstaan:

 • het controleren van de pasvorm van de bestaande prothese;
 • het aanpassen van de prothese;
 • het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een relining/rebasing (opvullen), tot vier maanden na de plaatsing, ongeacht het aantal benodigde zittingen.

Verrichtingen P01, P02, P03, P04, P06, P51, P52, P53, P54, P56 en P65 kunnen niet binnen vier maanden na plaatsing worden gedeclareerd. De zorg van deze verrichtingen valt binnen vier maanden na plaatsing onder prothetische nazorg, behalve in het geval van een immediaatprothese. Verrichting P07, P08, P57 en P58 kunnen alleen binnen vier maanden na plaatsing worden gedeclareerd indien sprake is van onzorgvuldig gebruik door de patiënt.

 
P60

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

Bijvoorbeeld controle beethoogte, occlusie/articulatieonderzoek.

Voor eenvoudige klachtenbehandeling: zie C003.

P60 kan niet binnen drie maanden in combinatie met een nieuwe prothese in rekening worden gebracht.

€ 46,55
P67

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

Het inslijpen van tanden en kiezen van een bestaand kunstgebit ten behoeve van bilateraal gebalanceerde (stabiliteit van het kunstgebit in alle richtingen) occlusie (beter dichtbijten) en articulatie (over elkaar heen schuiven),

Niet in rekening te brengen binnen vier maanden na plaatsing van het kunstgebit.

€ 33,25
P17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

Bijvoorbeeld pijlpuntregistratie.

€ 60,29
P10*

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing, inclusief relatiebepaling en eventuele gebogen ankers.

€ 90,44
P15*

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing, inclusief relatiebepaling en eventuele gebogen ankers.

€ 180,88
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars€ 66,32
P18

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

Inclusief eventueel inslijpen steun.

€ 18,09
P34*

Frame kunstgebit, 1-4 elementen

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing, inclusief ontwerp, steunen inslijpen, individuele afdruk en relatiebepaling.

€ 247,20
P35*

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing, inclusief ontwerp, steunen inslijpen, individuele afdruk en relatiebepaling.

€ 337,64
P31*

Wortelkap met stift

Bij frame- of overkappingsprothese. Bijvoorbeeld Richmondkap.

€ 150,73
P32

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls

Bij frame- of overkappingsprothese. Matrix en patrix als één deel te berekenen.

€ 90,44
P33

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

Bij frame- of overkappingsprothese. Extra boven kroontarief.

€ 60,29
P40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

 • Exclusief extracties en opvullen;
 • Inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing;
 • Voor maximaal acht elementen per kaak te declareren.

Voor een immediaatkunstgebit is het maximumtarief van de betreffende prothese van toepassing (geldend vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing), verhoogd met een toeslag per immediaat te vervangen element.

Uitsluitend te berekenen als toeslag bij de prestaties P10, P15, P21, P25, P30, P34, P35, P45, P78 of P79.

€ 15,07
P45*

Noodkunstgebit

Per kaak. Boven- of onderprothese voor de tandeloze patiënt, bedoeld als tijdelijke voorziening ter overbrugging van een langere periode voorafgaand aan het plaatsen van een definitief kunstgebit.

Het maximumtarief van een noodprothese geldt voor een boven- of onderprothese voor de edentate patiënt, bedoeld als tijdelijke voorziening. Het maximumtarief is ook van toepassing voor een immediaatprothese waarbij in een kaak meer dan acht elementen immediaat worden vervangen.

€ 120,58
 
a.Volledig kunstgebit
P21*

Volledig kunstgebit bovenkaak

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing:

 • inclusief beetbepaling zonder specifieke apparatuur;
 • indien per kaak niet meer dan acht elementen immediaat worden vervangen;
 • inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing.
€ 180,88
P25*

Volledig kunstgebit onderkaak

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing:

 • inclusief beetbepaling zonder specifieke apparatuur;
 • indien per kaak niet meer dan acht elementen immediaat worden vervangen;
 • inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing.
€ 241,17
P30*

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing:

 • inclusief beetbepaling zonder specifieke apparatuur;
 • inclusief per kaak niet meer dan acht elementen immediaat worden vervangen;
 • inclusief nazorg gedurende vier maanden na plaatsing.
€ 391,90
 
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36

Individuele afdruk zonder randopbouw

Per werkstuk.

€ 30,15
P14

Individuele afdruk met randopbouw

Per werkstuk.

€ 66,32
P27

Reoccluderen

Inslijpen van de geperste prothese in articulator vóór plaatsing.

€ 60,29
P37

Frontopstelling in aparte zitting

Het individueel opstellen van de frontelementen als extra handeling, voorafgaand aan volledige opstelling en passen in was.

€ 36,18
P28

Naregistratie en remounten

Terugplaatsen van de prothese in de articulator ná plaatsing en na nieuwe registratie met specifieke apparatuur (voor inslijpen na remounten: zie P65).

€ 60,29
P38

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

Bijvoorbeeld met behulp van Timmerse schroef.

€ 66,32
P39

Toeslag voor bepaling neutrale zone

Bijvoorbeeld volgens methode van Beresin&Schiesser.

€ 90,44
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk€ 30,15
P42

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

A-zone-bepaling en inkerving van gipsmodel, gevolgd door aanpassing van individuele lepel met behulp van schellakrand.

€ 30,15
P43

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

Inclusief aanbrengen van lipvulling.

€ 36,18
 
Overige
P29

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

Inclusief afprepareren, vullen en polijsten.

€ 48,23
P06

Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak

Het aanbrengen van weekblijvende basismaterialen in bestaande prothese.

€ 42,20
P01*Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 42,20
P02*Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 90,44
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€ 60,29
P04*Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 90,44
P70*

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak

Mits de pijlers onderling zijn voorzien van een stegverbinding, ongeacht het aantal pijlers.

€ 168,82
P07*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 18,09
P08*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 48,23
P56

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak

Het aanbrengen van weekblijvende basismaterialen in bestaande prothese.

€ 42,20
P51*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak€ 42,20
P52*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak€ 90,44
P53*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak€ 60,29
P54*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak€ 90,44
P57*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak€ 18,09
P58*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak€ 48,23
P78*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak€ 48,23
P79*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak€ 48,23

De verrichtingen en tarieven uit hoofdstuk XII (tandvleesbehandelingen) zijn exclusief:

 • röntgenologische verrichtingen (hoofdstuk II – Maken en/of beoordelen foto’s);
 • de kostprijs van materialen ten behoeve van toepassing van regeneratietechnieken;
 • de kostprijs van specifiek laboratoriumonderzoek ten behoeve van bacteriologische testen.

De tarieven zijn inclusief instructie/voorlichting mondhygiëne.

 
a.

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

Prestaties en tarieven voor verrichtingen bij patiënten met parodontale aandoeningen (PPS score 2 of 3).

Naast de verrichtingencodes uit onderdeel A kunnen in dezelfde zitting de codes C001, C002, C003, C10, C011, C012 en M40 niet in rekening worden gebracht. Uitzondering hierop is C00 in combinatie met T042, T043 of T044 indien de nazorg wordt geboden door een andere zorgverlener en de consument het traject uit de ‘Richtlijn Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk’ in deze praktijk heeft doorlopen.

Tevens kunnen naast de codes T021, T022, T042 tot en met T044 en T070 tot en met T076, in dezelfde zitting de codes M01, M02, M03 niet worden berekend. Er is zodanige overlap dat deze prestaties redelijkerwijs niet in combinatie met elkaar gedeclareerd kunnen worden.

Voor het verrichten van de zorg onder onderdeel A moet worden voldaan aan de ‘Richtlijn Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk’.

T012

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

Ongeacht het aantal zittingen. In het maximumtarief voor parodontaal onderzoek is begrepen:

 • het verstrekken van algemene informatie aan de patiënt;
 • alsmede het bespreken van het belang van mondhygiënische zelfzorg; en
 • het zo nodig overleg voeren met of verwijzen naar een zorgaanbieder zijnde tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus, huisarts, specialist of instelling voor bijzondere tandheelkunde.
€ 192,83
T021

Grondig reinigen wortel, complex

Reiniging element, exclusief verdoving.

Van toepassing voor behandeling van een éénwortelig element met pockets van ≥8 mm of een meerwortelig element met pockets van ≥ 6 mm.

Uitsluitend te berekenen indien volgend op T012 of volgend op T032 wanneer door recidief her-initiële behandeling geïndiceerd is.

€ 35,91
T022

Grondig reinigen wortel, standaard

Reiniging element, exclusief verdoving.

Van toepassing voor behandeling van een éénwortelig element met pockets van 4-7 mm of een meerwortelig element met pockets van 4-5 mm.

Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T012 of volgend op T032 wanneer door recidief her-initiële behandeling geïndiceerd is.

€ 26,60
T032

Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus

Toe te passen bij evaluatie na initiële behandeling/chirurgie of als periodiek herbeoordelingsonderzoek. Ongeacht het aantal zittingen.

€ 119,69
T033

Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling

In het maximumtarief van T033 is begrepen het vaststellen van het parodontaal vervolgtraject en het bespreken daarvan met de patiënt.

Bij periodiek herbeoordelingsonderzoek alleen te declareren bij het bespreken van een nieuw of aangepast behandelplan.

Uitsluitend in combinatie met T032.

€ 73,14
T042

Consult parodontale nazorg

Van toepassing als nazorg na evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus (T032).

Is tevens te berekenen als tussentijdse controle na de initiële behandeling (T021, T022) en vóór de evaluatie van de initiële behandeling/chirurgie (T032).

€ 101,07
T043

Uitgebreid consult parodontale nazorg

Van toepassing als nazorg na evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus (T032).

Is tevens te berekenen als tussentijdse controle na de initiële behandeling (T021, T022) en vóór de evaluatie van de initiële behandeling/chirurgie (T032).

Bij het uitgebreid consult is (bijvoorbeeld door een ontoereikende mondhygiëne) een aantal te behandelen subgingivale pockets van 5mm of dieper (zonder complicerende factoren) vatbaar voor parodontale ontstekingen, waardoor op meerdere items van de voorlichting en/of het klinisch handelen een zwaardere nadruk moet worden gelegd.

Onder complicerende factoren wordt verstaan: Meerwortelig element, Furcatie defect, Angulair defect (röntgenologisch) en/of Infrabony defect (röntgenologisch).

€ 134,32
T044

Complex consult parodontale nazorg

Van toepassing als nazorg na evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus (T032).

Is tevens te berekenen als tussentijdse controle na de initiële behandeling (T021, T022) en vóór de evaluatie van de initiële behandeling/chirurgie (T032).

Een complex consult nazorg is gelijk aan een uitgebreid consult paradontale nazorg (T043) met dien verstande dat door aanwezigheid van complicerende factoren de moeilijkheidsgraad op meerdere items van de voorlichting en/of het klinisch handelen een nog zwaardere nadruk moet worden gelegd.

Onder complicerende factoren wordt verstaan: Meerwortelig element, Furcatie defect, Angulair defect (röntgenologisch) en/of Infrabony defect (röntgenologisch).

€ 178,87
 
Parodontale chirurgie
T070

Flapoperatie tussen twee elementen

Inclusief:

 • het voorbereiden van de praktijkruimte en het voorbereiden van de patiënt;
 • het geven van de verdoving;
 • het uitvoeren van de flapoperatie;
 • het instrueren van de patiënt en het zo nodig voorschrijven van medicamenten;
 • het maken van een operatieverslag.
€ 216,11
T071

Flapoperatie per sextant (één zesde deel)

Inclusief:

 • het voorbereiden van de praktijkruimte en het voorbereiden van de patiënt;
 • het geven van de verdoving;
 • het uitvoeren van de flapoperatie;
 • het instrueren van de patiënt en het zo nodig voorschrijven van medicamenten;
 • het maken van een operatieverslag.
€ 332,47
T072

Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)

Inclusief:

 • het voorbereiden van de praktijkruimte en het voorbereiden van de patiënt;
 • het geven van de verdoving;
 • het uitvoeren van de flapoperatie;
 • het instrueren van de patiënt en het zo nodig voorschrijven van medicamenten;
 • het maken van een operatieverslag.

Inclusief (eventueel) gelijktijdig uitgevoerde vestibulumverdieping. Bij ontstoken pockets, na initiële parodontale behandeling dieper dan 6 mm, in combinatie met één of meerdere onderstaande complicerende factoren:

 • aanhechtingsverlies van meer dan 4 mm;
 • furcatie-aandoeningen;
 • onregelmatig verloop van de botrand (angulaire defecten);
 • bijzondere anatomische structuur van de gingiva;
 • afwijkende tandstand.
€ 398,97
T073

Directe postoperatieve zorg, eerste zitting

Deze prestatie is bedoeld voor de eerste controlezitting na de chirurgische ingreep.

Inclusief:

 • het controleren van de wondgenezing;
 • het verwijderen van hechtingen en eventueel wondverband;
 • het verwijderen van plaque en eventuele aanslag;
 • het (zo nodig) plaatselijk desinfecteren;
 • het geven van instructie/voorlichting mondhygiëne.
€ 66,49
T074

Directe postoperatieve zorg, volgende zitting

Per zitting in rekening te brengen.

Inclusief:

 • het controleren van de wondgenezing en de mondhygiëne;
 • het verwijderen van plaque, tandsteen en zo nodig het reinigen van de worteloppervlakken en gladmaken (rootplaning);
 • het verwijderen van chloorhexidine-aanslag;
 • het (zo nodig) plaatselijk desinfecteren;
 • het geven van instructie/voorlichting mondhygiëne.
 • het meten van de plaque-score.
€ 178,87
T076

Tuber- of retromolaarplastiek

Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met T070, T071 en T072 in hetzelfde sextant.

Wanneer er sprake is van een tuber- of retromolaarplastiek als zelfstandige verrichting is T101 aangewezen.

€ 83,12
 
b.

Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)

Prestaties en tarieven voor specifieke parodontale verrichtingen, ongeacht de gemeten PPS-score.

Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T101

Tuber- of retromolaarplastiek

Als zelfstandige verrichting, niet in combinatie met flapoperatie.

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

€ 116,36
T102

Tandvleescorrectie, per element

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

€ 63,17
T103

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

€ 166,24
 
Toepassen van regeneratietechniek
T111*

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

Ongeacht het aantal elementen per sextant. Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. De aangebrachte materialen kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 398,97
T112*

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

Extra te berekenen naast het tarief van flapoperatie.

Uitsluitend in combinatie met T070, T071, T072, J88.

Inclusief verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

De aangebrachte materialen kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 132,99
T113

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

€ 216,11
 
Parodontale kroonverlengingsprocedure
T121

Kroonverlenging per element

Flapoperatie inclusief correctie cervicale botniveau als voorbehandeling voor latere restauratie.

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

€ 216,11
T122

Kroonverlenging per sextant

Flapoperatie inclusief correctie cervicale botniveau als voorbehandeling voor latere restauratie.

Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

€ 398,97
 
Mucogingivale chirurgie
T141

Tandvleestransplantaat

Gingivatransplantaat. Weefseltransplantaat van palatumgingiva.

Inclusief verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne.

€ 126,34
T142*

Recessie bedekking met verplaatste lap

Tandvlees/slijmvlies chirurgie met verplaatsing van een mucogingivale lap. Ongeacht het aantal elementen per sextant. Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en instructie/voorlichting mondhygiëne. Bij gebruik van eigen tandvlees in combinatie met T141.

De aangebrachte recessiebedekkingsmaterialen kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 398,97
 
Directe postoperatieve zorg
T151

Directe postoperatieve zorg, eerste zitting

Deze prestatie is bedoeld voor de eerste controlezitting na de chirurgische ingreep.

Inclusief:

 • het controleren van de wondgenezing;
 • het verwijderen van hechtingen en eventueel wondverband;
 • het verwijderen van plaque en eventuele aanslag;
 • het (zo nodig) plaatselijk desinfecteren;
 • het geven van instructie/voorlichting mondhygiëne.
€ 66,49
T152

Directe postoperatieve zorg, volgende zitting

Per zitting in rekening te brengen.

Inclusief:

 • het controleren van de wondgenezing en de mondhygiëne;
 • het verwijderen van plaque, tandsteen en zo nodig rootplaning;
 • het verwijderen van chloorhexidine-aanslag;
 • het (zo nodig) plaatselijk desinfecteren;
 • het geven van instructie/voorlichting mondhygiëne;
 • het meten van de plaque-score.
€ 178,87
 
Diversen
T161 **

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

Het afnemen van een gelokaliseerde parostatus en het nemen van minimaal drie plaquemonsters, inclusief bespreking van de bacteriologische gegevens met de patiënt. Niet in combinatie met M32 in rekening te brengen.

€ 46,55
T162

Behandeling tandvleesabces

Onderzoek, verdoving en rootplanen, inclusief instructie/ voorlichting mondhygiëne en mondhygiëne vervangende maatregelen.

€ 89,77
T163*

Toepassing lokaal medicament

Per zitting éénmaal te declareren, ongeacht het aantal elementen. De medicamenten kunnen als materiaal- en techniekkosten apart in rekening worden gebracht.

€ 71,81
T164*

(Draad)Spalk

Het spalken van parodontaal aangedane mobiele elementen. Te declareren per verbinding, inclusief etsen.

Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht ten behoeve van het herstel en plaatsen van orthodontische retentieapparatuur, hiervoor zijn de F-codes uit de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg aangewezen.

€ 26,60
T165

Uitgebreide voedingsanalyse

Op basis van een door de patiënt bijgehouden schriftelijk verslag over zijn eetgewoonten inclusief bespreking daarvan. Enkel te declareren als onderdeel van de parodontale behandeling.

€ 66,49

Dit hoofdstuk betreft de toepassing van:

 • implantaten ten behoeve van vaste prothetische voorzieningen en klikgebitten;
 • de vervaardiging van klikgebitten;
 • nazorg bij implantologie.

Voor de vervaardiging van vaste prothetische voorzieningen op implantaten, is het R-hoofdstuk van toepassing.

De prestaties uit dit hoofdstuk zijn inclusief verdoving.

Chirurgische nazorg

Onder chirurgische nazorg wordt verstaan het verwijderen van de hechtingen in de volgende zitting(en). Het controleren van de wondgenezing (ongeacht het aantal bezoeken) en het zo nodig voorschrijven van medicamenten.

Klikgebit

Een implantaatgedragen uitneembare prothese

Kunstgebit

Een niet-implantaatgedragen uitneembare prothese

Vervangingsprothese

Een nieuw klikgebit op bestaande mesostructuur

Vaste prothetische voorziening op implantaten

Een implantaatgedragen niet-uitneembare voorziening

J001

Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie

Eenmalig per implantaat of peri-implantitis behandeling per kaak in rekening te brengen bij J040, J046, J048, U05, U25 en U35.

€ 199,68
J002

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

Eenmalig per implantaatbehandeling per kaak te berekenen bij de codes J020, J022, U05, U25 en U35.

€ 113,01
 
a.Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
J010

Initieel onderzoek implantologie

Ongeachte het aantal zittingen. Onderzoek, voorlichting en globale beoordeling of implantologie is geïndiceerd. Onder onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling wordt verstaan:

 • het in kaart brengen van de klacht(en);
 • het afnemen van een tandheelkundige, prothetische en psychosociale anamnese.
 • het onderzoeken van het functioneren van een bestaande prothetische voorziening;
 • het schriftelijk vastleggen van de bevindingen.

De prestatie is inclusief:

 • het verstrekken van algemene informatie aan de patiënt;
 • het bespreken van de bevindingen;
 • het zo nodig verwijzen naar een andere zorgaanbieder.

Deze prestatie kan niet gedeclareerd worden ten behoeve van het vervangen van een implantaat (J046 of J047) door dezelfde zorgaanbieder die ook het te vervangen implantaat heeft geplaatst.

€ 73,71
J011*

Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling

Ongeacht het aantal zittingen. Eenmaal per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Onder onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling wordt verstaan:

 • het afnemen van een uitgebreide medische anamnese;
 • het bepalen van de mogelijke indicatie voor een proefopstelling en boorsjabloon;
 • bothoogte- en botdiktemetingen;
 • implantaatdiagnostiek;
 • het zo nodig nemen van afdrukken ten behoeve van studiemodellen;
 • het zo nodig nemen van afdrukken ten behoeve van de vervaardiging van een röntgendiagnose-kunstharsplaat.
 • het laten maken van een boormal, tenzij er een proefopstelling noodzakelijk is (J012 of J013).
 • het opstellen en bespreken van een behandelplan;

De prestatie is inclusief:

 • het bespreken van de bevindingen met en verstrekken van uitgebreide informatie aan de patiënt;
 • het zo nodig voeren van overleg met de verwijzende zorgaanbieder.

Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht indien voor de implantologische chirurgie wordt verwezen naar een andere zorgaanbieder. J011 kan niet gedeclareerd worden ten behoeve van het vervangen van een implantaat (J046 of J047) door dezelfde zorgaanbieder die ook het te vervangen implantaat heeft geplaatst. Kan niet gedeclareerd worden in combinatie met J049.

€ 113,40
J012*

Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen

Per kaak in rekening te brengen. Proefopstelling van 1 – 4 elementen ter indicatie voor het onderzoek of vaste prothetiek mogelijk is. Inclusief:

 • het maken van één of meerdere (digitale) afdrukken voor de proefopstelling;
 • het zo nodig vastleggen van de beetrelatie voor de proefopstelling;
 • het zo nodig passen van de proefopstelling;
 • het zo nodig laten maken van een boormal of dynamische navigatie.
€ 85,05
J013*

Proefopstelling  implantologie 5 of meer elementen

Per kaak in rekening te brengen. Proefopstelling van 5 of meer elementen ter indicatie voor het onderzoek of vaste prothetiek mogelijk is. Inclusief:

 • het maken van (digitale) afdrukken voor de proefopstelling;
 • het vastleggen van de beetrelatie voor de proefopstelling;
 • het zo nodig passen van de proefopstelling;
 • het zo nodig laten maken van een boormal of dynamische navigatie.
€ 170,09
J014

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

Eenmaal per implantaatbehandeling in rekening te brengen. De prestatie geldt voor het vastleggen van type implantaat en tevens lengte, doorsnede, richting en diepte daarvan. Inclusief bespreking met de patiënt.

€ 51,03
 
b.

Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren

Wanneer er te weinig botvolume op de voorgenomen implantaatlocatie is, kan voorafgaand aan de implantatie het botvolume vergroot worden (pre-implantologische chirurgie).

Pre-implantologische chirurgie is inclusief:

 • de operatie-planning (indien nog niet uitgevoerd bij onderdeel a);
 • het operatieklaar maken van de behandelruimte en het voorbereiden van de patiënt;
 • het opklappen van het tandvlees en het zo nodig corrigeren van de contour van de kaakwal;
 • het zo nodig verschuiven of verplaatsen van het tandvlees (mucosaplastiek), exclusief een eventueel weefseltransplantaat;
 • het hechten van het tandvlees, inclusief wondtoilet;
 • het zo nodig aanpassen van de bestaande prothetische voorziening;
 • het instrueren van de patiënt en diens eventuele begeleider;
 • het maken van een operatieverslag;
 • het zo nodig geven van bericht aan de verwijzer;
 • het verlenen van chirurgische nazorg aan de patiënt gedurende zes maanden na de operatie;
 • de prothetische nazorg voor het bestaande kunstgebit gedurende twee maanden na de operatie. Prothetische nazorg is inclusief:
 • het aanpassen van het bestaande kunstgebit aan de nieuwe situatie;
 • het verhelpen van drukplaatsen;
 • het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvulling, tot twee maanden na de uitgevoerde chirurgie, ongeacht het aantal benodigde zittingen.

Voor prothetische nazorg na twee maanden voor het bestaande kunstgebit zijn de prestaties uit hoofdstuk P, onderdeel E aangewezen.

J020*

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

Éénmaal per kaak en per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie (sinusbodemelevatie). Verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met J040 (in dezelfde kaak) kan worden uitgevoerd.

€ 272,15
J021*

Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden

Éénmaal per kaak en per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie (sinusbodemelevatie).

Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J020.

€ 170,09
J022*

Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak

Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal voor het in hoogte en/of breedte uitbouwen van de kaak zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie.

Verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met het plaatsen van een implantaat (J040, J046 of J049) in dezelfde kaak kan worden gedeclareerd. Naast deze prestatie mogen geen andere codes uit het J-hoofdstuk gedeclareerd worden, met uitzondering van de J052, J054 en J055.

€ 164,42
c.Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren
J030*

Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren

Per sextant in rekening te brengen.

Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal voor het in hoogte en/of breedte uitbouwen van de kaak in dezelfde zitting als het plaatsen van het implantaat. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J040, J041, J046, J047 of J049.

€ 96,39
J031*

Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren

Per kaakhelft in rekening te brengen.

Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte in dezelfde zitting als het plaatsen van het implantaat. Uitsluitend in combinatie met J040, J041, J046 of J047 in rekening te brengen.

€ 147,42
J032*

Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren

Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal door het implantatie-boorgat, in dezelfde zitting als het plaatsen van het implantaat.

Alleen in combinatie met J040, J041, J046 of J047 in rekening te brengen. De prestatie is exclusief de kosten van (niet autoloog) implantatiemateriaal.

€ 68,04
d.

Implantologische chirurgie

Het chirurgisch plaatsen van implantaten of tandvleesvormers, het chirurgisch behandelen van ontstekingen of het verwijderen van implantaten. 

J040

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

Het plaatsen van het eerste implantaat in de onder- of bovenkaak. Indien van toepassing inclusief het vrijleggen van de foramen mentale.

Voor implantaten in de onderkaak ten behoeve van een kunstgebit op implantaten is prestatie J049 aangewezen. De kosten van het implantaat inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J057.

€ 259,68
J041

Plaatsen volgend implantaat, per kaak

Het plaatsen van het tweede of volgende implantaat in de onder- of bovenkaak.

 

Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met:

 • J040 of J046;
 • J049 indien het gaat om het derde of vierde implantaat van de behandeling.

De kosten van het implantaat inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J057.

€ 107,16
J042*

Plaatsen eerste tandvleesvormer

Het plaatsen van een eerste tandvleesvormer zoals een healing abutment of een multi-unit abutment. Kan alleen in rekening gebracht worden bij twee fase techniek (fase 1: plaatsen implantaat onder het tandvlees en afdekken; fase 2: plaatsen tandvleesvormer en kroon).

€ 86,05
J043*

Plaatsen volgende tandvleesvormer

Het plaatsen van een volgende tandvleesvormer zoals een healing abutment of een multi-unit abutment. Uitsluitend in combinatie met J041 of J042 in rekening te brengen.

Kan alleen in rekening gebracht worden bij een twee fase techniek (fase 1: plaatsen implantaat onder het tandvlees en afdekken; fase 2: plaatsen tandvleesvormer en kroon).

€ 40,26
J044

Verwijderen implantaat

Inclusief hechten en wondtoilet. Niet in rekening te brengen binnen zes maanden na plaatsing van een implantaat op dezelfde locatie.

€ 37,42
J045

Moeizaam verwijderen implantaat

Het opklappen van het tandvlees (mucoperiostale opklap) en zo nodig verwijderen van bot inclusief hechten en wondtoilet. Niet in rekening te brengen binnen zes maanden na plaatsing van een implantaat op dezelfde locatie. Voor het eenvoudig verwijderen van een implantaat kan prestatie J044 in rekening worden gebracht.

€ 187,10
J046

Vervangen eerste implantaat

Vervanging van een eerder verloren gegaan implantaat. Inclusief operatie, nazorg en indien van toepassing het vrijleggen van de foramen mentale. Niet in rekening te brengen binnen zes maanden na plaatsing van een implantaat (J040, J041, J046, J047 of J049). Deze prestatie is inclusief onderzoek en planning als er sprake is van het vervangen van een implantaat door dezelfde zorgaanbieder die het oorspronkelijke implantaat heeft geplaatst. Voor het vervangen van het volgende implantaat in dezelfde zitting geldt prestatie J047.

De kosten van het implantaat inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J057.

€ 259,11
J047

Vervangen volgend implantaat

Vervanging van een eerder verloren gegaan implantaat. Uitsluitend in combinatie met J046 in rekening te brengen. Inclusief operatie en nazorg. Niet in rekening te brengen binnen zes maanden na plaatsing implantaat (J040, J041, J046, J047 of J049). Deze prestatie is inclusief onderzoek en planning als er sprake is van het vervangen van een implantaat door dezelfde zorgaanbieder die het oorspronkelijke implantaat heeft geplaatst.

De kosten van het implantaat inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J057.

€ 107,16
J048

Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant

Chirurgische behandeling van peri-implantitis. Inclusief instructie en/of voorlichting mondhygiëne.

€ 197,88
J049

Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit

Deze prestatie betreft het gehele behandeltraject opgebouwd uit diagnostiek, indicatiestelling, het plaatsen van twee implantaten in de onderkaak en de nazorg gedurende zes maanden. Dit behandeltraject is inclusief:

 • onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling (J011);
 • overheadkosten implantaten (J001);
 • implantologische chirurgie (J040, J041).

Deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht in combinatie met andere consultatie-prestaties en/of chirurgische prestaties gedurende het behandeltraject. Hieruit volgt onder andere dat in het geval van een tweefasen behandeling voor de tweede fase geen extra verrichtingen kunnen worden gedeclareerd. Op bovenstaande gelden drie uitzonderingen:

 • voor het onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling kan J010 in rekening worden gebracht;
 • voor een kaakverbreding of verhoging kan J030 in rekening worden gebracht.
 • indien sprake is van een behandeling waarbij drie of vier implantaten geplaatst worden, kan J041 in rekening gebracht worden.

De kosten van de implantaten inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer zijn in rekening te brengen door middel van prestatie J057.

€ 577,75
 
e.Diversen
J050

Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik

– Boren en borstels kunnen tegen kostprijs, onder vermelding van het batchnummer, in rekening worden gebracht. Alleen in combinatie met de codes J040, J046, J048, J049, J052, H39, U05, U25 en U35 in rekening te brengen.

– De inzetstukken van een Implant Removal Set mogen alleen in rekening worden gebracht indien ze eenmalig gebruikt kunnen worden. Alleen in combinatie met de codes J044, J045, U25 en U35 in rekening te brengen.

kostprijs
J051*

Aanbrengen botvervangers in extractie wond

Granulaat of ander niet-lichaamseigen (allogeen) materiaal, te plaatsen in de holte die ontstaat na het trekken (extractie-alveole) om slinken van de kaakwal (resorptie) tegen te gaan. Deze prestatie mag niet in combinatie met J022 en J030 in rekening worden gebracht.

€ 22,68
J052

Prepareren donorplaats

Vrijleggen van het bot op de donorplaats voor het verkrijgen van autoloog (lichaamseigen) bottransplantaat. Deze prestatie kan uitsluitend in combinatie met J020, J021 en/of J022, J030, J031 of J032 in rekening worden gebracht.

€ 153,08
J053

Toeslag esthetische zone, per kaakhelft

Per kaakhelft in rekening te brengen. Toeslag voor extra chirurgische handelingen noodzakelijk in de esthetische zone, zoals het gebruik van specifiek hechtmateriaal, hechten en/of reconstructie van tandvleespapillen, tunneltechnieken en het verleggen van de incisies buiten de esthetische zone.

Uitsluitend in rekening te brengen bij implantatie in het gebied van element 14 tot en met 24 ten behoeve van kroon- en brugwerk.

€ 76,54
J054

Bindweefseltransplantaat per donorplaats

Het transplanteren van bindweefsel uit een andere (donor)plaats in de mond naar een plek waar een implantaat zit om het tandvlees dikker en steviger te maken.

€ 119,07
J055

Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie

Per zitting. Het verkrijgen van Platelet Rich Fibrin (PRF) middels een (onder verantwoordelijkheid van een arts uitgevoerde) venapunctie, centrifugeren en verder verwerken van het bloedconcentraat ten behoeve van weefselregeneratie.

€ 127,57
J056*

Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef

Verwijderen en vervanging van een gebroken abutment of schroef. Deze prestatie is inclusief de handelingen voor het vervangen van het kapotte abutment (R67, J109) en/of schroef en geldt per implantaat. Inclusief (zo nodig) aanpassingen aan het implantaat. Niet in rekening te brengen binnen zes maanden na plaatsing van het abutment.

€ 130,41
J057

Kosten implantaat

Kosten van het implantaat inclusief afdekschroefje (cover screw) of tandvleesvormer. Uitsluitend in rekening te brengen bij de prestaties J040, J041, J046, J047, J049, U05, U25 en U35.

€ 366,12
J058

Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting

Eenmaal per implantaat per implantaatbehandeling in rekening te brengen.

€ 11,34
J059

Grondig submucosaal reinigen implantaat

Per implantaat. Het grondig reinigen van het implantaat onder het tandvlees (submucosaal). Van toepassing voor behandeling van peri-implantitis. Voor de behandeling van peri-implantaire mucositis blijft M03 de aangewezen prestatie. Voor de chirurgische behandeling van peri-implantitis is prestatie J048 aangewezen.

€ 26,65
J060*

Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat

Alleen van toepassing in de esthetische zone (element 14 tot en met 24). Het vervaardigen en plaatsen van een tijdelijke restauratie gedragen door een immediaat geplaatst implantaat in dezelfde zitting volgens IIPP (immediate implant placement procedure).

Deze prestatie omvat het afdrukken (afdruk en tegenafdruk) en het maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur, het passen en plaatsen van de tijdelijke kroon, bijbehorende nazorg en de eventueel benodigde tandvleescorrecties.

Onder deze nazorg wordt verstaan:

 • het controleren van occlusie en articulatie;
 • het begeleiden van de ingroei van de zachte weefsels;
 • het optimaliseren van het (emergence) profiel. Hiervoor wordt de tijdelijke voorziening verwijderd, aangepast en teruggeplaatst.

Deze prestatie mag niet in combinatie met de prestaties onder b. ‘Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren’ in rekening worden gebracht.

€ 294,83
 
f.

Mesostructuur

De mesostructuur omvat de onderdelen die zich tussen de implantaten en de prothetische voorziening bevinden.

De prestaties J070, J071, J072 en J073 zijn aangewezen voor het vervaardigen van de mesostructuur op implantaten indien er sprake is van:

– een nieuw klikgebit;

– een omvorming van een bestaand kunstgebit naar een klikgebit; of

– een omvorming van een bestaand klikgebit indien er sprake is van een nieuwe mesostructuur.

 

Onder vervaardiging van een mesostructuur wordt verstaan:

• het controleren van de implantaten;

• het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner;

• het controleren van de mondhygiëne en het geven van instructie aan de patiënt;

• het verwijderen en terugplaatsen van de tandvleesvormers en/of abutments;

• alle prothetische handelingen die nodig zijn voor het maken van de mesostructuur, dit kunnen zijn:

 • het plaatsen en verwijderen van de afdrukstiften;
 • het passen van de afdruklepel en het zo nodig aanpassen daarvan;
 • het maken van een (digitale) afdruk;
 • het passen en plaatsen van de drukknoppen of staaf, dan wel het plaatsen van het abutment dat door het tandvlees heen steekt (permucosaal);
 • het overleg voeren met de tandtechnicus;

Het tarief voor de mesostructuur (exclusief de prothetische voorzieningen op de mesostructuur) geldt voor de gehele behandeling vanaf de eerste prothetische consultatie na de chirurgische fase tot en met de nazorg gedurende vier maanden na plaatsing van de prothetische voorziening (tarief exclusief prothese / kroon- en brugwerk). In geval van toepassing van een staafverbinding geldt dat het risico van onvoldoende pasvorm van de staaf, het doorzagen, het maken van een nieuwe afdruk en het opnieuw passen en plaatsen van de staaf is begrepen in het tarief voor de verbonden mesostructuur. De hiervoor benodigde extra tijd kan niet afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Vrij-eindigende extensies aan een staafverbinding geven geen recht op toeslagen in de vervaardiging, aanpassing of reparatie van een suprastructuur.

J070*

Plaatsen eerste drukknop

Inclusief het aanbrengen van abutments.

€ 136,08
J071*

Plaatsen elke volgende drukknop

In rekening te brengen voor elke volgende drukknop in dezelfde kaak in dezelfde constructie. Uitsluitend in combinatie met J070 in rekening te brengen.

€ 39,96
J072*

Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak

Per kaak. Tarief voor de gehele constructie, inclusief het aanbrengen van abutments.

€ 232,46
J073*

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

Per kaak. In dezelfde kaak, volgend op J42.

€ 73,71
 
g.

Prothetische behandeling na implantaten

De prestaties in onderdeel g. gelden voor de gehele behandeling vanaf eerste consultatie na de chirurgische fase tot en met nazorg gedurende vier maanden na plaatsing van de mesostructuur (tarief exclusief mesostructuur).

J080*

Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit

Vervaardiging van een prothese op een mesostructuur met gelijktijdige vervaardiging van een niet implantaatgedragen prothese op de andere kaak. Dit tarief kan ook worden berekend in het geval van een vervangingsprothese.

€ 583,99
J081*

Klikgebit in de onderkaak

Vervaardiging van uitsluitend een klikgebit in de onderkaak op een mesostructuur. Deze prestatie kan ook worden gedeclareerd in het geval van een vervangingsprothese.

€ 379,88
J082*

Klikgebit in de bovenkaak

Vervaardiging van uitsluitend een klikgebit in de bovenkaak op een mesostructuur. Deze prestatie kan ook worden gedeclareerd in het geval van een vervangingsprothese.

€ 379,88
J083*

Omvorming klikgebit

Per kaak. Omvorming van een bestaande prothese tot prothese op drukknoppen. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur.

€ 113,40
J084*

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

Per kaak. Omvorming van een bestaande prothese tot prothese op staafhulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur.

€ 147,42
J085*

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

Per kaak. Omvorming van een bestaande prothese tot prothese op staafhulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur.

€ 170,09
J086*

Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

Per kaak. Omvorming van bestaande prothese tot prothese op staafhulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief mesostructuur.

€ 198,44
J087

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

Per kaak. Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J080, J081 of J082.

€ 96,39
J088

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten

Per kaak. Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J50, J51 of J52.

€ 124,74
J089

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten

Per kaak. Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J080, J081 of J082.

€ 153,08
 
h.

Nazorg implantologie

Standaard consulten nazorg worden gedeclareerd middels prestatie C002 en bij klachten middels prestatie C003. Het controleren van de clips of matrixen is daarin inbegrepen. Eventueel noodzakelijke mondhygiëne behandelingen kunnen middels M-codes worden gedeclareerd.

J090

Specifiek consult nazorg implantologie

Periodieke controle met specifieke implantaatgebonden verrichtingen. Onder specifiek consult nazorg na implantologie wordt verstaan het periodiek preventief onderzoek als bedoeld onder C002 aangevuld met extra specifieke handelingen met betrekking tot de implantaten en/of de mesostructuur, niet zijnde reinigingsverrichtingen (M03 en/of J059). Alleen te berekenen bij specifieke verdenking op pathologie.

Niet te declareren binnen zes maanden na plaatsing van mesostructuur. De prestatie kan niet gedeclareerd worden in combinatie met C002, C003 of J091.

€ 62,37
J091

Uitgebreid consult nazorg implantologie

Periodieke controle met demontage van de mesostructuur. Onder uitgebreid consult nazorg na implantologie wordt verstaan het periodiek preventief onderzoek als bedoeld onder C002 aangevuld met het demonteren van de staaf en zo nodig de abutments, het (ultrasoon) reinigen van de afgenomen delen en het opnieuw remonteren. Alleen te berekenen bij specifieke verdenking op pathologie.

Niet te declareren binnen zes maanden na plaatsing van mesostructuur. De prestatie kan niet gedeclareerd worden in combinatie met C002, C003 of J090.

€ 102,06
 
i.

Prothetische nazorg

Prothetische nazorg na plaatsing van het klikgebit is binnen vier maanden inclusief:

 • het controleren van de pasvorm van het nieuwe klikgebit;
 • het aanpassen van het klikgebit;
 • het verhelpen van drukplaatsen;
 • het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvulling, ongeacht het aantal benodigde zittingen.
 • het controleren van de retentie van de mesostructuren;
 • het zo nodig aanpassen van de retentie van mesostructuren

De prestaties J090, J091, J100 t/m J109 en de prothetische prestaties J080 t/m J089 kunnen dus niet binnen vier maanden na plaatsing van het klikgebit worden berekend.

Onzorgvuldig gebruik

J104, J105, J106, J107 en, J108 kunnen alleen binnen vier maanden na plaatsing van het klikgebit worden gedeclareerd indien sprake is van onzorgvuldig gebruik door de patiënt.

Voor prothetische nazorg voor het niet klik-deel van het klikgebit van de J080 wordt verwezen naar het P-hoofdstuk onderdeel E Nazorg.

De prestaties uit dit onderdeel mogen voor dezelfde kaak niet met elkaar worden gecombineerd met uitzondering van J109.

Standaard consulten nazorg worden gedeclareerd middels prestatie C002 en middels klachten als C003. Niet te declareren binnen vier maanden na plaatsing van een klikgebit, omvorming, rebasing of reparatie.

J100*

Opvullen zonder staafdemontage

Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips of matrices van drukknoppen. Ongeacht het aantal implantaten per kaak. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109.

€ 158,75
J101*

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109.

€ 198,44
J102*

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109.

€ 226,79
J103*

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109.

€ 255,14
J104*

Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk

Per kaak. Reparatie van het klikgebit zonder afdruk, bedoeld voor eenvoudige reparaties aan het klikgebit zelf, zoals bijvoorbeeld het vernieuwen of vastzetten van elementen of het repareren van een breuk of scheur of het vervangen van een retentie-insert. Ongeacht het aantal implantaten per kaak. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109. Inclusief twee maanden nazorg in het kader van de reparatie van het bestaande klikgebit.

€ 19,95
J105*

Reparatie zonder staafdemontage

Per kaak. Reparatie waarvoor tenminste één van de onderstaande handelingen nodig is:

 • een afdruk;
 • het vervangen of repareren van clips;
 • het vervangen of repareren van de volledige matrices van drukknoppen.

Ongeacht het aantal implantaten per kaak. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109. Inclusief twee maanden nazorg in het kader van de reparatie van het bestaande klikgebit.

€ 62,37
J106*

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109. Inclusief twee maanden nazorg in het kader van de reparatie van het bestaande klikgebit.

€ 119,07
J107*

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109. Inclusief twee maanden nazorg in het kader van de reparatie van het bestaande klikgebit.

€ 147,42
J108*

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

Per kaak. Inclusief eventuele reparatie of vervanging van clips. Deze prestatie mag voor dezelfde kaak niet gecombineerd worden met andere codes uit onderdeel i. prothetische nazorg, met uitzondering van J109. Inclusief twee maanden nazorg in het kader van de reparatie van het bestaande klikgebit.

€ 175,76
J109*

Verwijderen en vervangen drukknop

Per drukknop in rekening te brengen. Het verwijderen en vervangen van een drukknop (abutment).

€ 28,35
Onderstaande prestaties gelden in eenheden van vijf minuten. 
 
U25*

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten

Dit tijdtarief betreft de behandeling in het kader van de

tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens Wlz, voor zover die geleverd wordt aan patiënten die verblijven en behandeld worden in een Wlz-instelling. Het gaat om behandeling binnen de muren van de Wlz-instelling. Dit tijdtarief betreft een tarief per werkbare vijf minuten. Bij werkbare tijd gaat het om totale patiëntgebonden tijd.

De transfer (halen- en brengen) van de patiënt naar de behandelkamer en de dagelijkse mondverzorging van de patiënt zijn niet via U25 in rekening te brengen.

Naast U25 mogen voor dezelfde behandeling in het kader van de tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Wlz geen andere prestaties gedeclareerd worden, met uitzondering van J057, kosten van intraveneuze sedatie en narcose (A20), röntgenonderzoek (X10 t/m X34) en de kostentarieven (B12, H21, E04, J001, J002 en J050).

€ 15,14
U35*

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten

Dit tijdtarief betreft de behandeling in het kader van de

tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens Wlz, voor zover die geleverd wordt aan patiënten die verblijven en behandeld worden in een Wlz-instelling. Het gaat om behandeling buiten de Wlz-instelling in de eigen praktijk van de zorgaanbieder. Dit tijdtarief betreft een tarief per 1/12 deel stoeluur, met andere woorden per vijf minuten. Bij stoeluren gaat het om direct patiëntgebonden tijd.

Naast U35 mogen voor dezelfde behandeling in het kader van de tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Wlz geen andere prestaties gedeclareerd worden, met uitzondering van J057, kosten van intraveneuze sedatie en narcose (A20), röntgenonderzoek (X10 t/m X34) en de kostentarieven (B12, H21, E04, J001, J002 en J050).

€ 17,47
U05*

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten

Dit tijdtarief betreft de behandeling in het kader van de mondzorg van bijzondere zorggroepen, bijvoorbeeld met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap of extreem angstige patiënten waarbij de behandelingsduur langer is dan doorgaans bij reguliere patiënten het geval is. Dit tijdtarief betreft ook die verzekerden die volgens het Besluit zorgverzekering in aanmerking komen voor hulp in het kader van artikel

2.7 Bz lid 1 sub b en sub c. Dit tijdtarief betreft een tarief per 1/12 deel stoeluur, met andere woorden per vijf minuten. Bij stoeluren gaat het om direct patiëntgebonden tijd.

Er geldt hierbij:

 • Prestatie U05 mag in combinatie met andere prestaties gedeclareerd worden als de U05 wordt ingezet voor de begeleiding van moeilijk behandelbare patiënten.

 • Indien U05 voor de gehele behandeling in rekening wordt gebracht, mogen er naast de U05 voor dezelfde behandeling in het kader van de tandheelkundige zorg, geen andere prestaties gedeclareerd worden, met uitzondering van J057, kosten van intraveneuze sedatie en narcose (A20), röntgenonderzoek (X10 t/m X34) en de kostentarieven (B12, H21, E04, J001, J002 en J050).

€ 17,47

Y01

Informatieverstrekking, per vijf minuten

Deze prestatie kan in rekening worden gebracht indien de zorgverlener wordt benaderd met informatieverzoeken in het kader van de individuele gezondheidszorg door derden (al dan niet via de patiënt) die niet volgen uit zorg- of dienstverlening in het kader van de Zvw, Wlz, Wmo of Jeugdwet. Denk hierbij aan verzoeken vanuit bedrijfs- of verzekeringsartsen, advocaten, politie, ed.

Het tarief mag daarmee niet in rekening worden gebracht:

 • Indien het een informatieverzoek betreft waarvoor bij enig wettelijk voorschrift is bepaald dat zorgaanbieders die informatie kosteloos ter beschikking moeten stellen.

 • Bij ziektekostenverzekeraars.

 • In het kader van zorgverlening waarvoor de mondzorgverlener de patiënt heeft verwezen, zoals bij een aanvraag/machtiging voor geneesmiddelen, hulpmiddelen, etc.

 • In het kader van zorgverlening waarvoor de mondzorgverlener een advies vraagt aan een andere zorgverlener.

Het tarief voor informatieverstrekking mag alleen in rekening worden gebracht aan degene die het verzoek heeft ingediend. Het verzoek om informatie dient schriftelijk te worden gesteld. Voor een gevraagde toelichting of verduidelijking op de verstrekte informatie mag het tarief niet in rekening worden gebracht.

De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke bestede tijd voor deze prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de bestede tijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

€ 15,14

Y02

Onderlinge dienstverlening

De levering van (onderdelen van) de prestaties tandheelkundige zorg door een zorgaanbieder in opdracht van een andere zorgaanbieder. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de ‘uitvoerende zorgaanbieder’. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’.

De uitvoerende zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om (onderdelen van) de prestaties tandheelkundige zorg met inachtneming van de geldende maximumtarieven, in opdracht van de opdrachtgevende zorgverlener via onderlinge dienstverlening in rekening te brengen aan de opdrachtgevende zorgaanbieder.

Maximum

Afspraak maken? Meer informatie over de tarieven? Neem contact op.

Hier treft u een overzicht van onze behandelingen.

Icoon Worden Kosten Vergoed

Worden de kosten vergoed?

De kosten voor tandheelkundige zorg zijn centraal vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Bekijk de actuele tarieven Nederlandse Zorgautoriteit. Dit wil zeggen dat u bij iedere tandheelkundige behandelaar in Nederland dezelfde tarieven betaalt voor uw behandeling. Ook voor de Parodontoloog NVvP en implantoloog NVOI zijn deze tarieven van toepassing.

Bij ons profiteert u van gespecialiseerde kennis, een hoog opleidingsniveau van onze medewerkers en onze aanvullende investeringen in behandelfaciliteiten en apparatuur, maar betaalt u nooit meer dan de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij en de door u gekozen (aanvullende) verzekering maakt u mogelijk aanspraak op een (deel)vergoeding voor uw behandeling. In uw polisvoorwaarden staat voor welke behandelingen uw verzekeraar dekking biedt. Wij zijn voortdurend in gesprek met zorgverzekeraars om onze dienstverlening verder onderdeel te maken van het standaardpakket aan zorg. Een gezonde mond is namelijk een belangrijk uitgangspunt voor de algehele gezondheid.

Maak een afspraak

Het maken van een afspraak kan via één van de onderstaande manieren

Bereikbaar maandag t/m zaterdag tussen 08:00 en 17:00 uur

Direct

Vul uw nummer in en wij bellen u.
Alleen tijdens kantooruren en afhankelijk van drukte bij de balie

Maak een afspraak bij Ordentall Clinics